Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Przychody i koszty

  Przychody i koszty finansowe są związane z działalnością finansową w przedsiębiorstwie.

  Przychody - są to wyrażone w jednostce pieniężnej wartości związane ze sprzedażą składników majątkowych przedsiębiorstwa (towarów, usług) oraz przychody z operacji finansowych. Powstanie przychodów powoduje...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /2 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Racjonalność i efektywność jako przesłanki funkcjonowania przedsiębiorstwa

  Racjonalność działania związana jest z koncepcją homo oeconomicus. Spojrzenie to przedstawia człowieka jako istotę posiadającą pełny zakres informacji, kierującą się przede wszystkim własnymi interesami, w imię których potrafi on chłodno kalkulować i dbać o ich maksymalizację. Homo oeconomicus ma...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /1 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka powiązana

  Spółka kapitałowa, w której inna spółka handlowa albo spółdzielnia dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka dominująca

  Spółka handlowa w przypadku, gdy:

  dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, lub

  jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy koncentracji kapitału i działalności a formy organizacyjne działalności gospodarczej

  Koncentracja przedsiębiorstw występuje wtedy, gdy partnerzy związku przedsiębiorstw tracą swą samodzielność gospodarczą na rzecz centralnego kierownictwa, któremu są podporządkowani. Często rezygnują oni przy tym ze swej odrębności prawnej wśród zrzeszeń przedsiębiorstw utworzonych na zasadzie...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /3 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZROSTU WARTOŚCI FIRMY

  Wzrost wartości rynkowej firmy jest efektem rozwoju firmy i wzrostu jej potencjału wytwórczego i handlowego. Prowadzi to do umacniania pozycji rynkowej, a to wpływa na wzrost wartości udziałów (akcji) i korzyści płynących w związku z tym dla ich posiadaczy. Istotną korzyścią płynącą dla właścicieli...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ PASYWÓW

  Polega na podejmowaniu decyzji w zakresie pozyskania kapitałów, a w szczególności relacji pomiędzy kapitałami własnymi a kapitałami pożyczonymi (długiem). Decyzje o zwiększeniu kapitałów własnych powodują zwiększenie udziału w finansowaniu aktywów najbardziej stabilnych źródeł finansowania...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ AKTYWÓW

  Polega na podejmowaniu decyzji w zakresie zwiększania bądź zmniejszania wielkości poszczególnych rodzajów aktywów (aktywów trwałych, aktywów obrotowych). Decyzja o zwiększeniu majątku często skutkować będzie wzrostem potencjału wytwórczego firmy, ale wiązać się będzie z koniecznością pozyskania...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie finansami

  Firmy polega na pozyskiwaniu źródeł finansowania działalności firmy (określanych mianem kapitałów) oraz lokowaniu ich w składnikach majątkowych w sposób pozwalający na realizację strategicznego celu finansowego, jakim jest maksymalizowanie korzyści przypadających udziałowcom (właścicielom) firmy oraz...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akcje spółki

  Dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i zawierać pieczęć spółki oraz podpis zarządu. Akcjonariusz nabywa roszczenie o wydanie dokumentu akcji w terminie miesiąca od dnia rejestracji spółki. Zarząd zobowiązany jest wydać dokumenty akcji w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia roszczenia...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /6 194

  praca w formacie txt

Do góry