Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kredyt oraz pożyczka

  Dwa bardzo zbliżone w charakterze ekonomicznym źródła.  

  Pożyczka regulowana jest przepisami cywilno - prawnymi. Dokładną definicję pożyczki reguluje Kodeks Cywilny. Z punktu widzenia posiadacza wolnych środków pieniężnych pożyczka jest umową, w której dający pożyczkę zobowiązuje się przekazać...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /8 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzystania z możliwości odroczenia terminów różnorodnych płatności (kredyt kupiecki)

  Możliwość korzystania z odroczonego terminu płatności daje przedsiębiorstwu możliwość regulowania własnych zobowiązań z opóźnieniem w stosunku do otrzymanego świadczenia co jednocześnie stanowi atrakcyjną formę finansowania działalności (o ile płatności regulowane są terminowo zazwyczaj nie...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /9 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt kapitału obcego

  Stopa zwrotu wymagana przez inwestorów.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /46

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Premia za ryzyko rynkowe

  Wielkość nadwyżki nad stopą wolna od ryzyka, potrzebna do skłonienia przeciętnego inwestora do wejścia na rynek.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Premia za ryzyko

  Różnica między oczekiwana stopą zwrotu waloru obarczonego ryzykiem i mniej ryzykownego.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /97

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody obliczania kosztu kapitału własnego

  - model wzrostu dywidendy (model Gordona-Shapiro) - oparty na dyskontowaniu dywidend model wyceny akcji, w którym zakłada się, że dywidendy wypłacane przez firmę rosną w nieskończoność według stałej stopy wzrostu. Szacunkowo określa koszt zysków zatrzymanych przy użyciu wskaźników dywidendy...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /2 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kworum

  Charakterystyka

  Kworum (z łac. Quorum) praesentia sufficit - których obecność jest wystarczająca - minimalna liczba członków zgromadzenia (m.in. parlamentu, stowarzyszenia, związku zawodowego), niezbędna do prowadzenia obrad lub powzięcia wiążących decyzji. Kworum potrzebne do podjęcia stosownej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.03.2011 Znaków /1 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie kapitału

  Polega natomiast na tworzeniu:

  1. Długookresowych rezerw. Finansowanie z rezerw przedsiębiorstwa ma na celu tworzenie odpowiednich scentralizowanych zasobów pieniężnych w ściśle określonych celach. Często owe rezerwy wykorzystuje się w przypadku zdarzeń losowych lub niezaplanowanych tj. powodzie...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /5 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje kapitału

  * poznawczo - informacyjną (poziom, źródła pochodzenia, struktura finansowania),

  * dochodowo - motywacyjną (dochód dla właścicieli firmy i pracowników),

  * planistyczno - rozliczeniową (wywiązywanie się ze zobowiązań, kwantyfikacja

  ryzyka, cel firmy), •/ kontrolną (efektywność działania...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /5 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl kapitału obrotowego

  Okres jaki upływa od momentu wydatkowania środków pieniężnych na zakup czynników produkcji do momentu uzyskania przychodów ze sprzedaży produktów i usług wytworzonych dzięki zastosowaniu tych czynników. Długość cyklu kapitału obrotowego zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

  Długością...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /930

  praca w formacie txt

Do góry