Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Teoria wyboru kolejności źródeł finansowania

  Dla sfinansowania inwestycji firma przedkłada wykorzystanie kapitałów wewnętrznych nad zewnętrznymi, co wynika z dążenia do izolowania się od rynków kapitałowych i chęci kontroli nad zasobami firmy. Celem działalności przedsiębiorstw nie jest optymalizacja struktury kapitałowej poprzez mechanizm...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /25.03.2011 Znaków /1 740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie rynku doskonałego

  Opierają się na założeniu, że sprzedaż i kupno papierów wartościowych na rynku nie są związane z ponoszeniem kosztów (wykorzystuje się ; 58 rynek doskonały ponieważ umożliwia to wykazanie wpływu dźwigni finansowej na wartość firmy; warunki istnienia rynku doskonałego obejmują: brak występowania...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /25.03.2011 Znaków /5 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie struktury kapitału

  Próbują odpowiedzieć na pytanie, czy firma może zwiększać swoją wartość rynkową, obniżając średnioważony koszt kapitału poprzez różnicowanie jego struktury.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /25.03.2011 Znaków /185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt kapitału

  Graniczna stopa zwrotu jaki musi osiągnąć firma, aby zachowana została jej wartość rynkowa lub minimalna stopa zwrotu skorygowana o ryzyko, którą należy uzyskać z inwestycji niezbędne do powiększania wartości firmy.

  Z uwagi na powiązania przyczynowo - skutkowe decyzji finansowych nie należy...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /25.03.2011 Znaków /6 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura kapitału

  To część struktury finansowania - relacja wartości zadłużenia długoterminowego do kapitałów własnych firmy.

  Strukturę kapitału można analizować w aspekcie kapitałów i dochodów. Jej ocenie służą wskaźniki oparte na danych zaczerpniętych z bilansu i rachunku zysków i strat. Wskaźniki struktury...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /24.03.2011 Znaków /877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura finansowania

  Proporcje udziału kapitału własnego i obcego w finansowaniu działalności firmy.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /24.03.2011 Znaków /84

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emisja papierów dłużnych i papierów wartościowych

  Obligacja jest dokumentem, w którym emitent potwierdza zaciągnięcie pożyczki w określonej wysokości i zobowiązuje się do jej zwrotu w podanym terminie oraz do zapłaty odsetek posiadaczowi takiego dokumentu, zgodnie z ustalonymi z góry zasadami. Posiadacze obligacji w przeciwieństwie do posiadaczy akcji nie...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /24.03.2011 Znaków /9 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Venture Capital

  Venture Capital, określane często kapitałem ryzyka, stanowi zewnętrzne źródło finansowania przedsięwzięć innowacyjnych związanych z ponadprzeciętnym ryzykiem co do których przewidywany jest ponad przeciętny zysk. Finansowanie nie zweryfikowanych jeszcze na rynku pomysłów, po których spodziewać się...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /24.03.2011 Znaków /6 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest franchising

  Franchising wymienia się często jako alternatywa w finansowaniu obcym dla leasingu. Stanowi ona sposób uzyskania dostępu do rynku przez przedsiębiorstwo, które nie posiada wystarczających środków finansowych aby utworzyć firmę o silnej pozycji. Opiera się na negocjowanej umowie, na podstawie której...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /24.03.2011 Znaków /6 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest forfaiting

  Bardzo zbliżonym źródłem finansowania zewnętrznego obok factoringu są transakcje forfaitingowe. Przedmiotem forfaitingu są przede wszystkim wierzytelności średnio- i długoterminowe. W takich transakcjach średni okres spłaty waha się od 6 miesięcy do 10 lat. W finansowaniu transakcji bierze udział...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /24.03.2011 Znaków /3 108

  praca w formacie txt

Do góry