Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kwestionariusz

  Definicja

  Kwestionariusz to zbiór pytań zapisanych w określony sposób w celu uzyskania żądanych odpowiedzi.

  Charakterystyka

  Kwestionariusz stanowi podstawowy instrument pomiarowy w badaniach marketingowych. S. Nowak nazywa kwestionariuszem "wszelki uprzednio przygotowany, podporządkowany calom badania...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.03.2011 Znaków /2 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwestionariusz

  Definicja

  Kwestionariusz to zbiór pytań zapisanych w określony sposób w celu uzyskania żądanych odpowiedzi.

  Charakterystyka

  Kwestionariusz stanowi podstawowy instrument pomiarowy w badaniach marketingowych. S. Nowak nazywa kwestionariuszem "wszelki uprzednio przygotowany, podporządkowany calom badania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.03.2011 Znaków /2 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie zapasami

  Pojęcie zapasów jest bardzo zróżnicowane (materiały, surowce, produkcja w toku, wyroby gotowe); z ich utrzymywaniem związane dwa rodzaje kosztów: utrzymywania i składania zamówienia, których minimalizacja możliwa dzięki ustaleniu optymalnej partii dostawy jak również punktu zamówienia; w celu zapewnienia...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie środkami pieniężnymi

  Celem powinno być minimalizowanie ilości środków pieniężnych przy jednoczesnym utrzymaniu płynności; ważnym narzędziem jest plan wpływów i wydatków pieniężnych oraz ustalenie optymalnego poziomu gotówki (modele Baumola, Millera - Orra i inne).

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Finansowanie krótkookresowe

  Zobowiązania krótkookresowe (zobowiązania z tytułu towarów i usług, krótkookresowe kredyty bankowe, zobowiązania wekslowe, emisja krótkookresowych papierów wartościowych, faktoring) stanowią podstawowe źródło finansowania umożliwiające prowadzenie bieżącej działalności firmy; teoretycznie...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie należnościami

  Należności to aktywa bieżące, które mogą być zdefiniowane jako roszczenia spółki w stosunku do jej klientów z tytułu dostarczenia produktów i usług sprzedanych na warunkach kredytowych, za które zaplata ma zostać uiszczona w przyszłości, które można traktować jako inwestycję polegającą na...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /2 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza kapitału obrotowego - cztery podstawowe obszary

  zarządzanie należnościami,

  zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi,

  zarządzanie zapasami

   zarządzanie gotówką.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźniki podwyższonej płynności i płynności natychmiastowej aktywów

  Wyraża relację pomiędzy aktywami obrotowymi pomniejszonymi o wartość zapasów i krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów a zobowiązaniami krótkoterminowymi [1]. Konstrukcja tego wskaźnika opiera się na założeniu, że zapasy są najmniej płynnym składnikiem aktywów obrotowych, stąd gdy...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /1 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik płynności bieżącej aktywów

  Jest najczęściej wykorzystywanym wskaźnikiem do oceny zdolności firmy do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Oblicza się go dzieląc wartość aktywów obrotowych przez krótkoterminowe (bieżące) zobowiązania (ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub część pozostałych...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /2 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopień płynności danego składnika aktywów

  Zależy on od tego, jak szybko może on zostać zamieniony na gotówkę, bez ponoszenia znacznych strat. Zarządzanie płynnością polega na synchronizowaniu wpłat i wypłat środków pieniężnych, w celu uniknięcia niewypłacalności w stosunku do naszych wierzycieli.

  Pomiar płynności jest istotnym...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /860

  praca w formacie txt

Do góry