Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Źródła prawa administracyjnego

   

  1.Źródłami prawa powszechnie obowiązującego:

  - Konstytucja,

  - ustawy,

  - ratyfikowane umowy międzynarodowe,

  - rozporządzenia

  Źródłami prawa miejscowego:

  - akty prawa miejscowego stanowione przez organy samorządu terytorialnego

  ( uchwały organów kolegialnych samorządu terytorialnego),

  - akty...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /4 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władztwo administracyjne

   

  Władztwo administracyjne - zdolność organu administracji publicznej do jednostronnego kształtowania praw i obowiązków podmiotu administrowanego.

  - nierównorzędność podmiotów, wyrażająca się w możliwości kształtowania przez organ administracji publicznej sytuacji drugiego podmiotu, niezależnie od...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo wewnętrznie obowiązujące

   

  Prawo wewnętrznie obowiązujące - normują zachowania adresatów, usytuowanych wewnątrz układu organizacyjnego administracji publicznej - adresatów podporządkowanych służbowo i organizacyjnie.

  Akty obowiązują tylko te jednostki, które podległe są organowi wydającemu te akty. Nie mogą one regulować...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo powszechnie obowiązujące

   

  Prawo powszechnie obowiązujące – rodzaj aktów prawotwórczych zawierających normy postępowania dotyczące adresatów określonych generalnie, zasadniczo obowiązują na całym terytorium kraju. Za ich pomocą można regulować sferę praw i obowiązków obywateli, tworzenie i odwoływanie organów publicznych...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje bezrobocia

   

  Ponadto, w literaturze naukowej wyróżnia się następujące rodzaje bezrobocia:

  -         bezrobocie strukturalne – mówimy o nim wtedy gdy występuje niedopasowanie struktury podaży pracy i popytu na pracę ze względu na posiadane kwalifikacje, wykształcenie, zawód czy miejsce zamieszkania. Wynika ono z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /3 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie i kwestia społeczna bezrobocia

   

  Zmiany gospodarcze i polityczne jakie dokonały się w Polsce w latach ‘89 i ‘90 doprowadziły do tego, że Polska dołączyła do grupy krajów o gospodarce rynkowej, co z kolei spowodowało ujawnienie się problemu bezrobocia na szeroką skalę. Trwające przemiany ustroju gospodarczego wywołały wiele...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /2 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc społeczna

   

  Terminem pomocy społecznej określa się zaspokajanie, ze środków publicznych, niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin niezdolnych uczynić tego samodzielnie. Tworzy ją system świadczeń pieniężnych, rzeczowych zakładowych oraz w formie usług. Pomoc społeczna zapełnia luki pozostawione przez inne...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /2 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele polityki społecznej

   

  -         bezpieczeństwo socjalne, które obejmuje zapewnienie dochodów i usług w sytuacji wystąpienia ryzyka socjalnego (choroba, inwalidztwo, starość, śmierć, bezrobocie)

  -         inwestycje w człowieka – tworzenie równych szans rozwoju ludzi, kształcenie młodego pokolenia (są czynnikiem rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka społeczna

   

  Polityka społeczna – jest to działalność państwa i innych organizacji w dziedzinie kształtowania warunków życia i pracy ludności oraz stosunków społecznych mające na celu m. in. zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu i zapewnienie ładu społecznego. Jako...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYKA SPOŁECZNA W UNII EUROPEJSKIEJ

   

  System Europejskiej polityki społecznej definiowany jest jako socjopolityczna działalność wspólnoty, która ma na celu wyrównywanie warunków socjalnych najsłabszych ekonomicznie grup ludności. Działalność Europejskiej polityki społecznej realizowana jest na obszarze państw wspólnoty, które wspólnie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /10 640

  praca w formacie txt

Do góry