Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Siła robocza

  Charakterystyka

  Siła robocza, zwana też podażą pracy to liczba osób, które są aktywne zawodowo. Są to osoby w wieku produkcyjnym (w Polsce jest to przedział wiekowy 18-59 dla kobiet oraz 18-64 dla mężczyzn), które są zdolne do pracy i gotowe do jej podjęcia na typowych warunkach dla danej gospodarki...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.03.2011 Znaków /1 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces ksztaftowania polityki cenowej w firmie

  Określenie rynku docelowego oraz wybór na jego podstawie strategii działaniajest etapem decydującym o kształcie polityki cenowej firmy. Musi onabowiem odpowiadać charakterystyce klientów (ich cechom demograficznym,społecznym, psychologicznym), konkurentów oraz odpowiednio uzupełniać po-litykę marketingową...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /1 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i cele ceny w polityce marketingowej firmy

  Polityka cenowa realizowana przez firmę może mieć różne cele, nie tylko tezwiązane z osiągnięciem określonego poziomu zysku, maksymalizacją zysku bieżącego czy też zwrotu poniesionych nakładów. Głównym wyznacznikiem w kształtowaniu cen może być również:

  sprzedaż - np. wielkość...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znak towarowy - Znaki dźwiękowe

  Odbierane są przy pomocy narządu słuchu. Mogą to byćmelodie, znane lub skomponowane na użytek rejestracji, a także każdy innysygnał.

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znak towarowy - Znaki mieszane

  Są połączeniami ww. form znaków. W praktyce marke-tingowej określane sąjako łogotypy lub logo.

  >

  Logo - to znak obrazowy (np. Johnie Walker przed-stawiający maszerującego dżentelmena).

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znak towarowy - Znaki plastyczne (trójwymiarowe)

  W praktyce polegają na:

  nadaniu samemu towarowi określonej formy,

  wciśnięciu lub umieszczeniu na towarze pewnego kształtu,

  • umieszczeniu na opakowaniu towaru lub dołączeniu do opakowaniaformy plastycznej np. plomby, kapsla,

  • nadaniu całemu opakowaniu określonego kształtu.

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znak towarowy - Znaki obrazowe

  Odbierane są przez wrażenia wzrokowe. Znakami obrazo-wymi są:

  znaki fantazyjne przedstawione w abstrakcyjnej formie,

  znaki stanowiące twórcze przekształcenie konkretnego motywu,

  kombinacje obrazowe,

  graficzne opracowanie liter, cyfr i słów, jeżeli przeważa elementgraficzny,

  •...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znak towarowy - Znaki słowne

  Stanowią większość (80%) stosowanych znaków towarowych. Postrzegane są za pomocą narządu wzroku i słuchu. Podlegają wewnętrznemu zróżnicowaniu na:

  znaki składające się z jednego lub kilku wyrazów (imiona, nazwiska,pseudonimy, nazwy handlowe, nazwy geograficzne, skrót...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYKA PRODUKTU - Znak towarowy

  Oznakowanie stanowi podstawę identyfikacji produktu, a także jego różnicowania.

  Pojęcie znaku towarowego w literaturze przedmiotu jest dość jednoznacznieinterpretowane w oparciu o regulacje prawne i definicje opracowane przez eks-pertów oraz organizacje. Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingowe określaznak...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /7 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYKA PRODUKTU - Opakowanie

  Opakowanie jest ważnym elementem kompozycji produktu. Większość wyro-bów nie mogłaby stanowić przedmiotu obrotu towarowego bez opakowania.W przypadku artykułów płynnych, sypkich, mazistych, opakowanie stanowi ichintegralną część. Około 90% wszystkich produktów wymaga stosowania opako-wań9...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /16 159

  praca w formacie txt

Do góry