Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Klasyfikacja kosztów

   

  Klasyfikacja kosztów - podział kosztów według różnych kryteriów stanowiących podstawę klasyfikacji kosztów; na przykład przyjmując za kryterium sposób odnoszenia kosztów na wytwarzane produkty rozróżnia się: a) koszty bezpośrednie, odnoszone wprost na produkty, b) koszty pośrednie, których podział na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dłużne papiery wartościowe

   

  Dłużne papiery wartościowe - reprezentują wierzytelności pieniężne na oznaczone sumy, płatne we wskazanych terminach; są to na przykład: bony skarbowe, obligacje czy też walory

  reprezentujące wierzytelności pieniężne uwarunkowane przez zaistnienie zdarzeń losowych, jak: losy loteryjne, polisy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cena sprzedaży netto

   

  Cena sprzedaży netto - możliwa do uzyskania w dniu bilansowym cena sprzedaży bez należnego podatku od towarów i usług, pomniejszona o: ewentualne rabaty i opusty, podatek akcyzowy oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do sprzedaży i doprowadzenia jej do skutku oraz powiększona o...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sąd pracy

  Charakterystyka

  Sąd pracy - to organ wymiaru sprawiedliwości, rozstrzygający spory o roszczenia ze stosunku pracy.

  I instancję stanowią sądy pracy - jednostki organizacyjne sądów rejonowych, gdzie rozpatrywane są sprawy w składzie jednego sędziego i dwóch ławników. II instancja to sądy pracy i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.04.2011 Znaków /2 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sąd pracy

  Charakterystyka

  Sąd pracy - to organ wymiaru sprawiedliwości, rozstrzygający spory o roszczenia ze stosunku pracy.

  I instancję stanowią sądy pracy - jednostki organizacyjne sądów rejonowych, gdzie rozpatrywane są sprawy w składzie jednego sędziego i dwóch ławników. II instancja to sądy pracy i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.04.2011 Znaków /2 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie sprawozdania finansowego

   

  Badanie sprawozdania finansowego - czynności przeprowadzane przez biegłego rewidenta w związku z oceną prawidłowości i rzetelności sprawozdania oraz ustaleniem czy przedstawia ono wiernie sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy i rentowność badanej jednostki.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arkusz rozliczeniowy kosztów

   

  Arkusz rozliczeniowy kosztów - tabelaryczna metoda rodzajowego i podmiotowego rozliczania kosztów; poniesione koszty rodzajowe są rozliczane na miejsca powstawania kosztów (ośrodki odpowiedzialności). Dolna część arkusza może zawierać również rozliczenie kosztów wzajem­nych świadczeń podmiotów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akredytywa

   

  Akredytywa - forma rozliczeń bezgotówkowych stosowana w obrocie krajowym i zagranicznym, polegająca na wyodrębnieniu przez bank - na wniosek dłużnika (odbiorcy) - określonej kwoty z jego środków na rzecz wierzyciela (dostawcy) w celu dokonania zapłaty.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akcja

   

  Akcja - papier wartościowy dokumentujący prawo współwłasności do kapitału spółki akcyjnej, uprawniający do partycypacji w jej zyskach w formie tzw. dywidendy oraz do majątku spółki - w razie jej likwidacji.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podzielność kont

   

  Podzielność pozioma kont.

  Poziomy podział konta polega na wprowadzeniu do ewidencji określonego przedmiotu w miejsce dotychczas stosowanego jednego konta, dwóch lub większej liczby kont bardziej szczegółowych. Wydziela się z konta podlegającego podziałowi zapisy debetowe i kredytowe (czyli z obu stron...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /1 467

  praca w formacie txt

Do góry