Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wady i zalety opodatkowania ryczałtem

   

  Każdy rozpoczynając działalność gospodarczą musi mieć świadomość, jakie ma możliwości wyboru formy opodatkowania swoich dochodów z tejże działalności. Przyszły podatnik powinien dowiedzieć się, czy ma pełną możliwość wyboru tzn. czy działalność jaką zamierza wykonywać może być...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /3 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryczałt

   

  Zasady opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od podatków ewidencjonowanych reguluje ustawa z dnia 20.XI.1997r. z zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

  Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają przychody z pozarolniczej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /2 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

   

  Gdy chodzi o karę pozbawienia wolności to typowe ustawowe zagrożenie wynosi dwa lata i dotyczy:

  zatajenia prowadzenia na własny rachunek działalności podlegającej opodatkowaniu pod cudzym nazwiskiem, firmą lub nazwą

  oszustwa podatkowego

  wydania z zakładu produkcyjnego lub...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /1 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przestępstwa skarbowe i wykroczenia

   

  Przestępstwo skarbowe to jest czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności.

  Sprawca musi być dojrzały

  Sprawca w chwili popełnienia czynu musi być poczytalny

  Warunkiem uznania czynu...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /2 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stadia kontroli spraw podatkowych

   

  W postępowaniu ze skargą przed NSA można wyróżnić cztery zasadnicze stadia: przesłanie zaskarżonego aktu lub czynności organowi administracji w celu dokonania samokontroli, postępowanie wstępne, postępowanie rozpoznawcze i podjęcie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /6 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki egzekucji zobowiązań podatkowych

   

  W prawie polskim znana jest ponadto tzw. instytucja wyjawienia majątku, która prowadzić ma do uzyskania przez urząd skarbowy informacji od zobowiązanego co do stanu jego majątku, co w następstwie pozwala na skuteczne przeprowadzenie egzekucji należności pieniężnych wynikających z tytułu wykonawczego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /2 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki zaskarżenia

   

  Charakterystycznym środkiem zaskarżenia dla postępowania egzekucyjnego jest instytucja prawna zarzutu. Pewne jego cechy, a w szczególności możliwość doprowadzenia w wyniku wniesienia tego środka do umorzenia postępowania egzekucyjnego, a także wydania rozstrzygnięcia korzystniejszego dla zobowiązania...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /2 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmioty postępowania przymusowego

   

  Podmiot, który prowadzi postępowanie przymusowe jest w ustawie określany jako organ egzekucyjny. Organ ten działa na wniosek wierzyciela tj. podmiotu uprawnionego do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków podlegających tej egzekucji. Podmiot, na którym ciąży obowiązek nazywany...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /2 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzwyczajne środki zaskarżenia

   

  Decyzja w sprawach podatkowych jest prawidłowa, jeżeli spełnia dwie podstawowe przesłanki: jest zgodna z normami materialnego prawa podatkowego i normami prawa procesowego, wynikającymi z Ordynacji podatkowej oraz przepisów szczególnych.

  Dowody, na których ustalono istotne dla sprawy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /4 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwołanie i postępowanie odwoławcze

   

  Najważniejszym i najskuteczniejszym, a także najpowszechniejszym środkiem ochrony praw i interesów finansowych strony w postępowaniu podatkowym przed organami podatkowymi jest odwołanie. Jest to podstawowy środek kontroli decyzji podjętych przez organ podatkowy I instancji. Z uwagi na przyjętą w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /4 221

  praca w formacie txt

Do góry