Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Funkcje banku centralnego

   

  W rozwiniętej gospodarce rynkowej bank centralny odgrywa kluczową rolę. Pełni on trzy podstawowe funkcje, jako:

  centralny bank państwa - Narodowy Bank Polski prowadzi obsługę bankową budżetu państwa, prowadzi rachunki bankowe rządu i centralnych instytucji państwowych oraz realizuje ich...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /1 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja Narodowego Banku Polskiego

   

  Podstawowymi organami Narodowego Banku Polskiego są Prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej oraz Zarząd NBP. Prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta na 6-letnią kadencję. Jest on przewodniczącym Rady Polityki Pieniężnej, Zarządu NBP oraz Komisji Nadzoru Bankowego. Rada Polityki...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko walutowe i zarządzanie nim

   

  Z dniem 12 kwietnia polski złoty został całkowicie uwolniony, co oznacza, że kurs złotego może kształtować się swobodnie, bez żadnych ograniczeń. Powoduje to zwiększone ryzyko walutowe, z którym firmy będą miały do czynienia w transakcjach handlowych i w transakcjach związanych z kredytami...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /8 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej.

   

  Ryzyko stopy procentowej to możliwość negatywnego wpływu zmian stóp procentowych na wyniki finansowe Banku. Występuje ono, jeśli nie jest możliwe rekompensowanie spadku dochodów z tytułu obniżki stóp procentowych udzielonych kredytów poprzez obniżenie poziomu odsetek wypłacanych depozytariuszom...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /7 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie ryzykiem płynności.

   

  Ryzyko płynności to kluczowe zagadnienie dla funkcjonowania banku, systemu finansowego i całej gospodarki. Zdolność banku do realizacji zobowiązań uregulowana jest w art.8 prawa bankowego („ bank jest obowiązany do utrzymania płynności płatniczej dostosowanej do rozmiarów i rodzaju prowadzonej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /5 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko kredytowe i zarządzanie nim

   

  Gdy bank podpisuje umowę kredytową, to podejmuje ryzyko, że kredytobiorca może w przyszłości nie spłacić całości zaciągniętego kredytu, albo nie będzie dotrzymywał wyznaczonych terminów spłat rat kapitałowych lub odsetek w następstwie utraty lub zachwiania zdolności kredytowej. Bank może...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /7 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólne zasady zarządzania ryzykiem bankowym.

   

  Kluczem do zarządzania ryzykiem jest uświadomienie sobie występowania ryzyka, poznanie jego typów, oraz ustalenie zależności pomiędzy wymienionymi typami ryzyka (ponieważ grupy ryzyka nie wykluczają się wzajemnie i zazwyczaj występują łącznie ).

   

  W zarządzaniu ryzykiem można wyróżnić cztery...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /3 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i rodzaje ryzyka bankowego

   

  Ryzyko –to prawdopodobieństwo poniesienia straty związane z podjęciem określonej decyzji gospodarczej. Ryzyko jest miarą niepewności dochodów, oczekiwanych w przyszłości jako efekt określonej inwestycji kapitału. Ryzyko związane z inwestowaniem w papiery wartościowe występuje, gdy zrealizowana stopa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /2 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowelizacja norm ISO 9000

  Idea nowelizacji

  Ciągły postęp nauki i techniki powoduje, że normy opracowywane przez jednostki normalizacyjne dezaktualizują się lub zaczynają odstawać od wymagań praktyki. Mimo, iż standardy wprowadzają ład i porządek w gospodarce, nie powinny stanowić ograniczeń dla jej rozwoju. Każda organizacja...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.04.2011 Znaków /11 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowelizacja norm ISO 9000

  Idea nowelizacji

  Ciągły postęp nauki i techniki powoduje, że normy opracowywane przez jednostki normalizacyjne dezaktualizują się lub zaczynają odstawać od wymagań praktyki. Mimo, iż standardy wprowadzają ład i porządek w gospodarce, nie powinny stanowić ograniczeń dla jej rozwoju. Każda organizacja...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.04.2011 Znaków /11 355

  praca w formacie txt

Do góry