Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Konsolidacja banków spółdzielczych

   

  W ciągu najbliższych lat w sektorze bankowości spółdzielczej kontynuowane będą (choć ich dynamika zapewne nieco osłabnie) działania konsolidacyjne polegające na łączeniu się banków.

  Przewiduje się , że w latach 2001- 2002 liczba banków spółdzielczych zmniejszy się jeszcze o około 100. Tyle...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /1 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsolidacja banków w formie spółek akcyjnych

   

  Ważnym zagadnieniem dla rozwoju systemu bankowego w Polsce jest jego dalsza konsolidacja, jak równie prywatyzacja największego polskiego banku detalicznego – PKO BP oraz BGŻ SA. Z uwagi na nie do końca przesądzony kształt mającej nastąpić prywatyzacji tych banków, jak równie brak decyzji co do udziału...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /1 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM BANKOWY W POLSCE

   

  Dyskusja nad potrzebą uporządkowania spraw monetarnych i skarbowych oraz powołania banku narodowego pojawiła się w Polsce w II połowie XVIII wieku. Upadek państwa u schyłku tego stulecia uczynił ją bezprzedmiotową. Idea utworzenia banku emisyjnego powróciła w Królestwie Polskim po wojnach...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /18 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tradycje polskiej bankowości

   

  Pierwsze formy bankowości w Polsce zaczęły pojawiać się w XV wieku. Pierwszy w Polsce był Bank Pobożny założony przez Piotra Skargę. Specjalizował się w udzielaniu nisko procentowych pożyczek pod zastaw nieruchomości.

  Rozwój banków nastąpił w Warszawie w XVIII w. Powstawały tam domy bankowe...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /7 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zabezpieczenia kredytu

   

  Warunkiem udzielenia przez bank kredytu jest przedstawienie przez klienta ubiegającego się o kredyt odpowiednich zabezpieczeń. Dobre lub też odpowiednie zabezpieczenie przesądzają o tym czy firma otrzyma kredyt czy nie. Banki żądają zabezpieczeń w wysokości co najmniej dwukrotność kapitału kredytu...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /31 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi.

   

  Prezes NBP, zgodnie z art. 11 ust. 3 Ustawy o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 1997 r., reprezentuje interesy Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach bankowych oraz, o ile Rada Ministrów nie postanowi inaczej, w międzynarodowych instytucjach finansowych. Wykonując te uprawnienia...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /1 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór bankowy i regulacje ostrożnościowe.

   

  Na mocy ustawy o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 1997 r. został powołana Komisja Nadzoru Bankowego. Jej podstawowym zadaniem jest określanie zasad działania banków w celu zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonych w nich depozytów pieniężnych oraz sprawowanie nadzoru nad bankami w zakresie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /1 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Operacje kredytowo-depozytowe

   

   Poza operacjami otwartego rynku i rezerwą obowiązkową, podstawową kategorią instrumentów polityki pieniężnej stosowanych przez banki centralne są transakcje kredytowo-depozytowe (ang. - standing facilities). Są to transakcje zawierane z bankiem centralnym bezpośrednio z inicjatywy banków, jednakże w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /4 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Operacje otwartego rynku

   

  Operacje otwartego rynku są najważniejszym instrumentem umożliwiającym bankowi centralnemu eliminowanie wahań stóp procentowych na rynku międzybankowym i utrzymywanie ich na poziomie pożądanym z punktu widzenia prowadzonej polityki pieniężnej. Operacje otwartego rynku pozwalają na elastyczne, szybkie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /7 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopy procentowe

   

   

      Zasadniczym instrumentem polityki pieniężnej w systemie bezpośredniego celu inflacyjnego jest kształtowanie stóp procentowych na rynku pieniężnym. Bank centralny działa w warunkach płynnego kursu walutowego, tzn. nie posiada żadnego celu w postaci poziomu kursu złotego do innych walut, jak...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /1 547

  praca w formacie txt

Do góry