Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Komercyjne Weksle Inwestycyjno-Terminowe

   

  Komercyjne Weksle Inwestycyjno-Terminowe (KWIT) są polską odmianą zna­nych w rozwiniętych krajach commercial papers. Są to krótkoterminowe papiery wartościowe, oparte na prawie wekslowym, które sprzedawane są z dyskontem. Emitentami (wystawcami) takich weksli są przedsiębiorstwa o znanym standingu...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Certyfikaty depozytowe

   

  Certyfikaty depozytowe pojawiły się w USA w latach sześćdziesiątych, a euro­pejskie placówki banków amerykańskich podjęły emisję eurodolarowych certyfika­tów depozytowych, rozpowszechniając ten nowy instrument depozytowo-kredyto­wy, będący zbywalnym krótkoterminowym papierem wartościowym...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /2 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie luką

   

  Zarządzanie luką ocenia niedopasowanie długości okresów oraz terminów zmian oprocentowania aktywów i pasywów. Na skutek niedopasowania tworzą się luki czasowe, co powoduje, że bank jest narażony na ryzyko wynikające ze zmian stóp procentowych.

  W związku z tym bank stawia sobie następujące...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /3 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko zmiany stopy procentowej

   

   

  Ryzyko zmiany stopy procentowej oznacza zagrożenie banku komercyjnego zmniejszeniem dochodów na skutek obniżenia stopy oprocentowania kredytów bądź zwiększenia wydatków przy wzroście stopy oprocentowania depozytów i lokat. Wzrost stopy oprocentowania kredytów stanowi też szansę wzrostu dochodów...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /1 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYZYKO BANKOWE

   

  RYZYKO BANKOWE – negatywne odchylenie – prawdopodobieństwo wystąpienia straty (synonim

  niepewności). Jest uzależniony od czasu.

   

  Rozmiary ryzyka zależą od:

  czynniki ogólno-gospodarcze

  czynniki społeczne (zachowanie klientów)

  czynniki polityczne (jakieś wydarzenie)

  czynniki...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /4 601

  praca w formacie txt
 • Ocena 5.0

  Ryzyko kredytowe

   

  Ryzyko kredytowe oznacza prawdopodobieństwo powstania sytuacji, w której klient banku nie spłaca w terminie podjętych zobowiązań w całości lub części wraz z odsetkami i prowizjami.

  Ryzyko kredytowe dotyczy wszystkich aktywów bilansowych, do których bank ma tytuł prawny oraz pozycji pozabilansowych...

  Ocena /5.0 Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /7 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko płynności

   

  Ryzyko płynności wiąże się ze zdolnością banku do sprostania w odpowiednim czasie i bez dodatkowych obciążeń , zobowiązaniom wobec klientów i innych podmiotów, z którymi jest w kontakcie w trakcie rozwijania swej aktywności.

  Pomiędzy ryzykiem wyniku a ryzykiem płynności następują wzajemne...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyka operacyjne

   

  Ryzyka strat to ostateczne, jak również częściowe straty związane z odsetkami i spłatami w ramach uzgodnionych warunków odstąpienia kapitału. Natomiast ryzyka cenowe obejmują:

  ryzyka zmiany stopy procentowej, czyli niebezpieczeństwo negatywnego wpływu zmian rynkowej stopy procentowej na...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko strategiczne

   

  Ryzyko strategiczne wynika z wielkości i struktury kapitału, związane jest również ze strukturą właścicieli i zarządu. Ryzyko związane ze strukturą właścicieli dotyczy wyposażenia banku w kapitał niezbędny do sprawnego funkcjonowania tej instytucji. Ryzyko związane ze sferą zarządzania jest...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota ryzyka kredytowego banku i jego konsekwencje

   

  Ryzyko towarzyszące działalności gospodarczej utożsamiane jest z niepewnością, zagrożeniem nie osiągnięcia zamierzonych celów. Według V. Joga i C. Suczyńskiego „Ryzyko czy też niepewność charakteryzuje sytuację, w której przychody z tytułu danej inwestycji nie są z góry przewidziane z...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /2 914

  praca w formacie txt

Do góry