Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Likwidacja, przejęcie banku

   

  Jeżeli po upływie 6 miesięcy od daty nadzwyczajnego walnego zgromadzenia strata przekraczać będzie połowę funduszy własnych, Komisja Nadzoru Bankowego może podjąć decyzję o:

   

  1) przejęciu banku przez inny bank, za zgodą banku przejmującego,

  2) likwidacji banku,

  3) wystąpieniu do Rady...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /4 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór bankowy

   

  Stosownie do postanowień umowy międzynarodowej lub na zasadzie wzajemności nadzór nad działalnością oddziału lub przedstawicielstwa banku zagranicznego w kraju oraz oddziału lub przedstawicielstwa banku krajowego za granicą może być wykonywany w zakresie uzgodnionym z zagranicznym organem nadzoru...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /8 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczególne obowiązki i uprawnienia banków

   

  W celu zabezpieczenia wierzytelności, które wynikają z czynności bankowych, bank może żądać zabezpieczenia przewidzianego w Kodeksie cywilnym i prawie wekslowym oraz zwyczajami przyjętymi w obrocie krajowym i zagranicznym.

   

  Bank może potrącić ze swego długu wierzytelność, której termin...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /14 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gwarancje bankowe, poręczenia i akredytywy

   

  Banki - na zlecenie - mogą udzielać gwarancji bankowych i poręczeń. Gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /3 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bankowe rozliczenia pieniężne

   

  Przez bankowe rozliczenia pieniężne rozumieć należy operacje polegające na dokonywaniu zmian w stanie środków pieniężnych na rachunku bankowym na zlecenie klienta lub w wyniku czynności, które z mocy prawa powodują wskazane zmiany w stanie praw majątkowych klienta. Rozliczenia pieniężne są...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /3 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Banki w formie spółki akcyjnej

   

  Bank w formie spółki akcyjnej może być utworzony na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego, wydanego w uzgodnieniu z Ministrem Finansów, z zachowaniem trybu określonego w przepisach Kodeksu handlowego o spółkach akcyjnych. Funkcję organu nadzoru pełni rada nadzorcza, składająca się co najmniej...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /5 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Banki spółdzielcze

   

  Bank spółdzielczy może być utworzony - z zachowaniem trybu określonego przepisami ustawy - Prawo spółdzielcze - na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego, wydanego w uzgodnieniu z Ministrem Finansów, na wniosek założycieli, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Banki państwowe

   

  Bank państwowy może być utworzony przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, na wniosek Ministra Skarbu Państwa zaopiniowany przez Komisję Nadzoru Bankowego. W tym samym trybie następuje likwidacja banku państwowego.

  Rozporządzenie Rady Ministrów o utworzeniu banku państwowego określa nazwę...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /2 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bankowość internetowa

   

  Bankowość internetowa ­ tak nazywa się forma usług oferowanych przez niektóre banki, która polega na zapewnieniu klientowi dostępu do jego rachunku za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem przeglądarki WWW.

  Główną cechą tej usługi jest możliwość samodzielnego dokonywania na rachunkach...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /3 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Operacje terminowe

   

  Operacje terminowe są instrumentem zabezpieczających przed niekorzystnymi w przyszłości zmianami cen, a banki - przed ryzykiem kursu waluty i stopy procentowej. Jednostki gospodarcze nie posiadając pełnej informacji o przyszłości, mogą po­dejmować nietrafne decyzje, które przyniosą niższe zyski, a...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /4 087

  praca w formacie txt

Do góry