Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Weksel

   

  Weksel zwłaszcza weksel trasowany (trata), pełni ważną rolę w obrotach zagranicznych. W funkcji płatniczej może on być traktowany jako forma rozliczeń, ale jego rola jest znacznie większa, gdyż pełni funkcję kredytową. Wystawiany w obcej walucie jest dewizą poszukiwaną na rynkach zagranicznych i...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /4 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czek

   

  Czeki podróżnicze emitują banki, instytucje finansowe, a także wielkie biura podróży. Mają one inną formę, gdyż są emitowane na drukowanych formularzach na okrągłe kwoty o różnym nominale. Nie są one czekami w rozumieniu prawa czekowego, ale mimo to są używane jako wygodny dla turystów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /4 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYZYKO I OPERACJE KURSOWE

   

  Podobnym rodzajem operacji bankowej jest sprzedaż obcej waluty z prawem odkupu. Różni się ona od transakcji swap tym, że nie ustala się z góry kursu odkupienia waluty.

  Powszechną formą operacji kursowych jest tzw. arbitraż walutowy. Polega on na wykorzystaniu wahań kursu dewiz występujących z...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /8 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KURSY WALUT I DEWIZ

   

  Kursy walut i dewiz (ang. Rates of exchange, franc. Cours de change, niem. Valutakurs) są cena płaconą w walucie krajowej za jednostkę lub na 100 jednostek waluty obcej. Kurs walutowy w gospodarce rynkowej oddziałuje bezpośrednio na ceny towarów i usług w imporcie oraz eksporcie. Związek między...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /7 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYCENA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

   

  Papiery wartościowe nabyte przez bank ujmowane są w księgach rachunkowych w ciągu całego roku obrotowego w cenach nabycia.

  Papiery wartościowe wykazane w księgach rachunkowych muszą być wycenione na dzień bilansowy, a także w ciągu roku obrotowego, co najmniej na dzień sporządzenia sprawozdania...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /6 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akcje

   

  Akcja jest papierem wartościowym stwierdzającym udział jej posiadacza w kapitale spółki akcyjnej, uprawniającym jej właściciela do uczestniczenia w walnych zgromadzeniach oraz zyskach spółki. Uczestnictwo to wyraża się w wartości nominalnej akcji.

  Akcje mogą być wydawane jako:

  imienne

  na...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /1 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bony skarbowe

   

  Bony skarbowe emitowane są na podstawie zarządzenia Ministra Finansów, w odcinkach o z góry określonych nominałach, sprzedawane są zaś z dyskontem na przetargu organizowanym przez Narodowy Bank Polski. Wykup bonów skarbowych następuje po upływie terminu na jaki zostały sprzedane i według wartości...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pożyczka

   

  Pożyczka - jest instytucją prawa cywilnego. Istota pożyczki polega na przeniesieniu własności. Udzielający pożyczki nie krępuje swobody jej wykorzystania. Źródłem pozyczek są kapitały własne banków.

   

  W operacji udzielenia kredytu bank nawiązuje z klientem stosunki umowne sprecyzowane w umowie...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredyt

   

  Kredyt - operacja udzielenia kredytu polega na postawieniu przez bank do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych, który zobowiązany jest zwrócić je z odsetkami i to w umownym terminie. Ogólne zasady udzielania kredytu określone są w prawie bankowym, natomiast szczegółowe procedury w regulaminach...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upadłość banku

   

  Jeżeli według bilansu aktywa banku nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań, zarząd banku, zarząd komisaryczny lub likwidator powiadamia o tym niezwłocznie Komisję Nadzoru Bankowego, która podejmuje decyzję o zawieszeniu działalności banku, a następnie decyzję o jego przejęciu przez inny...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /6 611

  praca w formacie txt

Do góry