Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Założenia konserwatyzmu fiskalnego

   

  Założenia konserwatyzmu fiskalnego: a) wymóg bezwzględnie zróżnicowanego budżetu w odniesieniu tak jak do roku fiskalnego a nie jak w cyklu koniunkturalnym, b) zdecydowane ograniczenia skali redystrybucji PKB przez system finansów publicznych w celu przeciwdziałania efektu wypychania zasobów gosp. Z obiegu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Finanse publiczne

   

  Finanse publiczne – są to finanse państwa i innych związków publiczno-prawnych, jak np. samorząd terytorialny. Przychody pieniężne pochodzą głównie z podatków, opłat i innych płatności przymusowych. Wydatki publiczne są związane z finansowaniem bieżącej działalności instytucji państwowych i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody oceny inwestycji kapitałowych.

   

   

  W rachunku efektywności inwestycji stosuje się dwie grupy metod:

  metody proste (statyczne)

  metody złożone (dynamiczne) zwane dyskontowymi.

   

  Spośród metod statycznych najczęściej stosowane są:

  metoda okresu zwrotu

  metoda prostej stopy zwrotu

  metoda księgowej stopy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /1 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy i metody oceny inwestycji kapitałowych

   

  Uzyskanie przez przedsiębiorstwo sukcesu w warunkach gospodarki rynkowej zależy w znacznym stopniu od trafnie podejmowanej działalności rozwojowej. Racjonalne inwestowanie generuje przyszłe zyski inwestora oraz możliwe korzyści finansowe zarówno o charakterze społecznym, jak i ogólnogospodarczym w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /4 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia koncentracji na jednej działalności

   

  Koncentracja na jednej działalności oznacza specjalizację firmy w produkcji jednego określonego wyrobu, usługi lub ich zestawu, czyli różnych asortymentów tego samego wyrobu, usługi. Firma działa na jednym rynku bądź jednym lub wielu segmentach tego rynku. Firmy wyspecjalizowane są...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /26 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia rozwoju na poziomie firmy

   

  Strategia rozwoju na poziomie firmy polega, po pierwsze na określeniu czy firma będzie koncentrować na jednym biznesie ( czyli czy będzie wyspecjalizowana) czy na dwóch lub kilku ( czyli, że będzie zdywersyfikowana ). Po drugie, strategia firmy określa kierunki, zakres wzrostu i rozwoju firmy. W...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /13 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura i organizacja władz gminy

   

  Ustawa o samorządzie gminnym w rozdziale 3 noszącym tytuł „Władze gminy” w art. 11, ust. 1 stanowi, że mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy”. Ponadto Konstytucja RP z 1997 r. (art. 4) traktuje demokrację...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /2 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka Extreme Programming

  Charakterystyka

  Extreme programming to jeden z bardziej kontrowersyjnych sposobów tworzenia aplikacji. Powstała jedynie na potrzeby tworzenia oprogramowania (pozostałe metodyki mają swoje źródła w tradycyjnych metodach organizacji i zarządzania).

  Metodologia powstała po to, by można było prowadzić...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.04.2011 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy informacji operacyjnej

  Zakres wąski, obejmujący jeden podsystem zarządzania, Stopień agregacji niski, przeważają informacje niezagregowane (dane surowe), występująca agregacja obejmuje niewielki zakres informacji. Horyzont czasu niewielki horyzont czasowy, informacja dotyczy bliskiej przeszłości, częste prognozy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.04.2011 Znaków /1 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt wytworzenia produktu

  Charakterystyka

  <pZgodnie z ustawą o rachunkowości art. 28 ust. 3 "Koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Koszty bezpośrednie obejmują wartość zużytych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.04.2011 Znaków /9 602

  praca w formacie txt

Do góry