Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Emisja euroobligacji

   

  Emisja euroobligacji dokonywana jest poza krajem, w którego walucie jest emitowana. Termin zapadalności euroobligacji wynosi od jednego roku do dziesięciu lat. Emisja obligacji gminnych na zagranicznych rynkach kapitałowych, z uwagi na koszty związane z przeprowadzeniem takiej emisji, jest dostępna przede...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emisja obligacji krótkoterminowych

   

  Emisja obligacji krótkoterminowych może być dokonywana drogą publicznej subskrypcji, jednak nie w obrocie publicznym. Termin realizacji tak emitowanych obligacji nie może być dłuższy od niż rok od daty emisji. Dzięki tej metodzie emitent może kierować propozycję nabycia obligacji do więcej niż 300...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obligacja powinna zawierać

   

  powołanie podstawy prawnej emisji,

  nazwę (firmę) i siedzibę emitenta, miejsce i numer wpisu do właściwego rejestru lub wskazanie jednostki samorządu terytorialnego będącego emitentem,

  nazwę obligacji i cel jej wyemitowania,

  wartość nominalną i numer kolejny obligacji oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /2 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje trybów udzielania zamówień publicznych

   

  Rodzaje trybów udzielania zamówień publicznych: przetarg nieograniczony (jest to forma podstawowa. Oferty składają wszyscy zainteresowani, ilość oferentów nieograniczona, o wyborze oferenta powiadamia się wszystkich zainteresowanych), przetarg ograniczony (ilość oferentów ograniczona, ale nie mniej niż...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Subwencja

   

  Subwencja – pomoc finansowa bezzwrotna udzielana przeważnie ze środków finansowych budżetu lub funduszu pozabudżetowego przedsiębiorstwom, instytucjom albo osobom fizycznym w celu wspierania określonej działalności. Rodzaje subwencji: kompensa-cyjne, bezpośrednie, cenowe, ukryte, dochodowe, eksportowe...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób wyrażane są stawki akcyzy

   

  Akcyza – rodzaj podatku pośredniego, płaconego przez producenta lub sprzedawcę towarów i usług, ale obciążającego ich nabywcę poprzez wkalkulowanie tego podatku w ceny sprzedaży. Obecnie podatek ten płacony jest przez sprzedającego i pobierany jest od określonych artykułów spożywczych i używek...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /1 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zobowiązanie podatkowe

   

  Zobowiązanie podatkowe jest to przymusowe świadczenie pieniężne o charakterze ogólnym, bezzwrotnym, nieodpłatnym, pobierane przez państwo lub inny związek publicznoprawny na podstawie obowiązujących norm prawnych. Ma charakter bezpośredni, pośredni. Podatek bezpośredni powstaje wtedy, gdy nakładany...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola i zadania budżetu państwa

   

  Budżet – akt prawny mający formę ustawy zawierający wiążące ustalenia w zakresie rocznych dochodów i wydatków. Budżet państwa odzwierciedla założenia i cele polityki gospodarczej państwa w danym okresie oraz jest głównym narzędziem ich realizacji. Jako centralna pula środków finansowych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady gospodarki finansowej funduszu celowego

   

  Fundusze celowe są instytucjami państwowymi albo społecznymi lub też formami finansowania podporządkowanymi zarządowi określonej instytucji, organizacji. Służą realizacji określonych zadań gospodarczych i społecznych. Fundusze tego typu są w Polsce stopniowo ograniczane. Obecnie pozostało ich 13...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady gospodarki finansów publicznych

   

  Finanse publiczne to finanse państwa i innych związków publiczno-prawnych np. samorząd terytorialny. Zasady gospodarki finansów publicznych: 1) zasada jawności i przejrzystości finansów publicznych – jest realizowana przez: a) jawność debat budżetowych, b) jawność sejmowej debaty nad sprawozdaniem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /1 630

  praca w formacie txt

Do góry