Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Główni wierzyciele Polski.

   

  Głównymi wierzycielami Polski są dwie organizacje międzynarodowe Klub Paryski oraz Klub Londyński.

  Klub Paryski – reprezentuje wierzycieli publicznych, czyli banki krajów, które udzieliły kredytów gwarantowanych przez rządy. Do wierzycieli zrzeszonych w Klubie Paryskim należą: Austria, Belgia, Brazylia...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /1 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza zadłużenia Polski

   

  Główną przyczyną obecnego zadłużenia Polski są pożyczki zaciągane na początku lat siedemdziesiątych. Według szacunkowych danych 20% otrzymanych w latach 70-tych kredytów zagranicznych była wykorzystana na finansowanie inwestycji i wzrostu mocy wytwórczych. Na import surowców i materiałów do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /1 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest pułapka zadłużenia i jakie są jej konsekwencje

   

  Określenie dopuszczalnej granicy zadłużenia zagranicznego ma charakter względny. Oznacza to, że w konkretnej sytuacji jakiegoś kraju może dojść do jej przekroczenia, co powoduje zawsze określone, negatywne konsekwencje, a przede wszystkim stopniowe narastanie trudności płatniczych. Pogarsza się...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /6 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody równoważenia bilansu - nadwyżka kapitałowa

   

  Jak już wspomnieliśmy bilans płatniczy musi być zrównoważony. W przypadku Polski jego deficytową cześć (którą stanowią zazwyczaj obroty bieżące) pokrywa wysoka nadwyżka kapitałowa. Składają się na nią inwestycje zagraniczne w prywatyzowane zakłady i budowę nowych oraz zakupy polskich papierów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /1 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilans płatniczy i jego składniki

   

  Bilans płatniczy - to sporządzane za określony okres zestawienie wykazujące sytuację płatniczą kraju z tytułu kontaktów zagranicznych. Bilans płatniczy jest pojęciem bardzo szerokim i dzieli się na:

   

  Bilans obrotów bieżących – zestawienie płatności danego kraju wynikające z międzynarodowego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /2 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cel wprowadzenia instytucji bilansu płatniczego.

   

  Państwo utrzymując kontakty dotyczące wymiany dóbr, usług, kapitału itp., z innymi krajami posiada wobec nich określone zobowiązania, a także samo otrzymuje pewne należności. Owe kontakty dotyczą w szczególności obywateli i podmiotów gospodarczych działających na jego terenie. Wymiana ta ma swoją...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka wobec państw UE

   

  W latach 90-tych przyspieszono proces integracji gospodarczej Polski z krajami Unii Europejskiej. W celu wsparcia procesu reform polityczno-gospodarczych w krajach post komunistycznych zawiesiły one ilościowe ograniczenia w imporcie z rejonu Europy Środkowo-Wschodniej. Wyrazem nakierowywania się na handel z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy zmian gospodarki

   

  W latach 90-tych wyróżnić można trzy etapy rozwoju polityki handlu zagranicznego1:

   

  I. Etap pierwszy – od początku 1990 do połowy 1991r.

  W powyższym okresie w obrotach międzynarodowych liberalizacji uległo ok. 90% wymienianych towarów. Miała miejsce głęboka dewaluacja złotego i wprowadzenie jego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /2 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Handel zagraniczny po transformacji ustrojowej

   

  Przełomowym momentem dla całej polskiej gospodarki, a więc również dla handlu zewnętrznego była przeprowadzona po 1989r. transformacja systemowa. W III Rzeczpospolitej Polskiej w rządzie Mazowieckiego ministrem finansów został Leszek Balcerowicz. Rozpoczął on szereg przedsięwzięć mających na celu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /1 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka handlu zagranicznego

   

  Na początku lat osiemdziesiątych, gdy narosły trudności w handlu zagranicznym, znaczenie Polski w międzynarodowym podziale pracy ponownie zmalało.

  Na przełomie dekady lat 70-tych i 80-tych gospodarka polska weszła w stan głębokiego kryzysu, przejawiającego się wyraźnym spadkiem produkcji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /5 904

  praca w formacie txt

Do góry