Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PRACODAWCA-PRACOWNICY.

   

  Rozwój gospodarki wolnorynkowej w naszym kraju, także bezrobocie, wpływa również na charakter stosunków za­chodzących między pracodawcą i pracownikiem. Z jednej strony wpływa on na wzrost wymagań stawianych przez pracodawców, sprawia, że dyktują oni pra­cownikom, za których płacą podatki i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Mackenzie Dodano /09.04.2011 Znaków /3 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyka biznesu

   

  Pojęcie "etyka biznesu" odnosi się, rzecz jasna, do legalnej działalności gospo­darczej, nie zaś do zawodów i praktyk nielegalnych, jak ów "płatny zabójca", prze­myt, "przemysł" i handel narkotykowy, grupy mafijnie, które ze swej istoty są sprzeczne z prawem i zasadami moralnymi.

  Pojęcie to występuje...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Mackenzie Dodano /09.04.2011 Znaków /2 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWO DO ZYSKU I BOGACTWA

   

  Istotą działania biznesu jest osiąganie korzyści, zysku - z nim wiąże się pojęcie sukcesu i efektywności. Zysk ma oznaczać bogactwo, uprawianie biznesu także gromadzenie bogactwa.

  I te pojęcia oraz dotycząca ich kwestia są niezwykle kontrowersyjne, tak w wy­miarze teoretyczno-ideologicznym, jak i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Mackenzie Dodano /09.04.2011 Znaków /7 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARTOŚĆ I MORALNOŚĆ PRACY.

   

  Praca ludzka jest podstawą życia gospodarczego oraz przedmiotem, do którego odnosi się moralność, a moralność społeczna w szczególności.

  Problematyka pracy ludzkiej jest ściśle powiązana z kwestiami sensu istnienia, szczę­ścia, losu ludzkiego, a także postępu społecznego, sprawiedliwości...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Mackenzie Dodano /09.04.2011 Znaków /6 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomia normatywna

   

  Ekonomia normatywna stawia sobie za zadanie stworzenie idealnego modelu gospodarczego i optymalnego wzorca postępowania w świecie gospodarki. Wszak­że stojące za ekonomią odmienne ideologie prowadzą do wielości tych modeli. Stąd określanie ekonomii jako teorii stronniczej, zwłaszcza w odniesieniu do...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Mackenzie Dodano /09.04.2011 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORALNOŚĆ JEDNOSTKI A MORALNOŚĆ ZBIOROWOŚCI

   

  W re­fleksji etycznej, a także w praktyce moralnej, różnie są rozkładane naciski na okre­ślone wartości i zasady moralne - różne są ich konfiguracje. Wartości te i zasady ujawniają się nie tylko w tzw. życiu osobistym, lecz także, na ogół, w ścisłym związ­ku z praktyczną, społeczną...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Mackenzie Dodano /09.04.2011 Znaków /6 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEDZINy zainteresowania etologii

   

  Historię moralności i systemów etycznych. Analizie podlegają tu historyczne formy moralności, istniejące między nimi różnice oraz historyczny rozwój systemów etycznych (poszczególnych epok lub poszczególnych twórców), ich konkretne postacie.

  Psychologię moralności. Przedmiotem tych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Mackenzie Dodano /09.04.2011 Znaków /2 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest etyka?

   

  Etyka natomiast to dyscyplina naukowa, zajmująca się moralnością, teoria, usys­tematyzowana wiedza dotycząca moralności.

  W praktyce jednak, także w teorii, zwłaszcza w odniesieniu do grup zawodo­wych, do polityki i życia gospodarczego pojęć tych używa się w tym samym zna­czeniu. Zamiennie używa...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Mackenzie Dodano /09.04.2011 Znaków /6 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest moralność?

   

  Używanie określeń: "moral­ność", "problematyka moralna", "rzeczywistość moralna", "konflikt moralny", "war­tości i zasady moralne", "kodeks moralny" oraz "etyka", "problematyka etyczna", "refleksja etyczna", „poziom etyczny", "kodeks etyczny" itp. - wywołuje wiele nie­jasności i wymaga ustalenia...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Mackenzie Dodano /09.04.2011 Znaków /2 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATOPOGLĄD AKSJOLOGICZNY

   

  ŚWIATOPOGLĄD AKSJOLOGICZNY, upowszechniany od kilku lat w środowiskach katolickich, akceptujących wartości, czerpane z heideggeryzujących scaleń twierdzeń egzystencjalizmu i fenomenologii, z głównych poglądów Kanta i Hegla, z zakwestionowań roli i dominacji intelektu w filozofii, pomijających...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Mackenzie Dodano /09.04.2011 Znaków /1 634

  praca w formacie txt

Do góry