Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pożytki z ujęcia kulturowego dla socjologii prawa

  Ze spojrzeniem na prawo w szerszym kontekście, z wyjściem poza świat norm prawnych, z zastosowaniem do prawa podejścia „kulturologicznego" związane są określone oczekiwania. Według S. Russockiego, pozwoli to na:

  1) zintegrowanie wyników badań różnych dyscyplin,

  2) przybliży prawo „zwykłym...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe cechy i wymiary kultury

  Słownika socjologicznego dokonuje rozróżnień pomiędzy kulturą w najszerszym tego słowa znaczeniu, w znaczeniu węższym i znaczeniu najwęższym.

  • W najszerszym znaczeniu na kulturę składają się wytwory człowieka o charakterze zarówno materialnym, jak i niematerialnym, powstałe w wyniku działania...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /2 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie się pojęcia kultury (kultura a natura, kultura a cywilizacja)

  Bardzo często "kulturę" przeciwstawia się "naturze", tj. fizycznemu i biologicznemu środowisku, w którym żyje człowiek. Do kultury zalicza się wszelkie materialne rezultaty świadomej działalności ludzkiej i ich psychiczne korelaty (postawy, wyobrażenia, odczucia itp. a także sposoby regulacji stosunków...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /3 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielość ujęć kultury w naukach społecznych

  Termin „kultura" nie ma ogólnie przyjętej i zaakceptowanej definicji, ( pojęcie kultury jest wciąż niedookreślone;) a proponowane lub używane określenia są przedmiotem sporów, W często cytowanej pracy Culture: A Critical  Review of Concepts and Definitions Alfred Kroeber i Clyde Kluckhohn przedstawili...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /1 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relacje prawa zwyczajowego do prawa oficjalnego

  Po pierwsze, prawo oficjalne może zakazywać przestrzegania reguł prawa zwyczajowego, po drugie, odmawiać im ważności, po trzecie, może odwoływać się do reguł prawa zwyczajowego, traktując je jako źródło prawa oficjalnego, Inkorporacja prawa zwyczajowego do prawą oficjalnego również może mieć...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo zwyczajowe i sposoby jego badania

  Prawo zwyczajowe łączy cechy regulacji bezpośrednich (opartych na więziach osobowych) z właściwościami regulacji pośrednich (bezosobowych) operujących abstrakcyjnymi regułami postępowania. Z jednej strony są normami specyficznie tetycznymi (legitymizuje je zazwyczaj tradycja), a z drugiej strony maja...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /2 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zjawiska prawne w ujęciu antropologii i etnografii prawa

  Antropologia prawa (samodzielna dyscyplina naukowa), która organizacyjnie wiąże się z naukami prawnymi- zajmuje się kulturowymi źródłami i uwarunkowaniami prawa oficjalnego i nieoficjalnego (,w różnych odmianach), recepcją prawa, głównie w krajach postkolonialnych, poczuciem prawnym wyrażającym się w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /1 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różne sposoby definiowania prawa i ich konsekwencje poznawcze

  Definicje etatystyczno-jurydyczne prawem są reguły postępowania zabezpieczone przymusem państwa. Prawo to system norm związanych genetycznie i funkcjonalnie z działalnością przymusowego aparatu państwowego, system ten wyraża układ sił klasowych i dążenia klasy panującej.

  Definicje...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /1 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pluralizm prawny

  Pluralizm prawny bywa ujmowany na dwa sposoby:

  - albo jako współistnienie na i tym samym obszarze dwóch lub więcej porządków prawnych,

  - albo leż jako obowiązywanie w ramach wspólnego porządku prawnego odmiennych uregulowań odnoszących się do poszczególnych grup narodowościowych, religijnych, zawodowych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normy prawne a normy moralne

  Odróżnianie na podstawie:

  1) sformułowania, normy prawne mają z reguły postać warunkową, normy moralne natomiast bezwarunkową. Poza tym normy prawne posługują się zazwyczaj małym kwantyfikatorem normy moralne dużym

  2) ich genezy, normy prawne (zwłaszcza normy prawa oficjalnego) powstają w wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /2 907

  praca w formacie txt

Do góry