Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Opinie Polaków o przestrzeganiu praw człowieka

  Opinie Polaków na temat przestrzegania praw człowieka i obywatela w pierwszych latach kształtowania się nowego ustroju.

  Najbardziej jednolity pogląd Polacy wypowiadają odnośnie do przestrzegania:

  • uprawnień słusznie nabytych,

  • zabezpieczenia minimum socjalnego

  •  przestrzegania prawa do...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /gorol Dodano /12.04.2011 Znaków /1 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poglądy Polaków na cele prawa

  • Zdaniem zdecydowanej większości Polaków prawo powinno przede wszystkim zapobiegać przestępczości i zwalczać ją.

  • Tylko wśród posłów nich nieco częściej  jako główny cel prawa wymieniana jest cel partycypacja, tj. umożliwienie społeczeństwu za pośrednictwem prawa wpływania na rządzenie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /gorol Dodano /12.04.2011 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potępienie prawne a potępienie moralne

  Wprawdzie uznaje się za prawdę oczywistą, że moralność przenika prawo, że oceny moralne wpływają na tworzenie prawa i odgrywają znaczącą rolę w procesie jego stosowania.Zgodnie z jednym z ogólnych ustaleń sformułowanych na podstawie wielu wcześniejszych badań potępienie prawne pewnych zachowań...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /gorol Dodano /12.04.2011 Znaków /2 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemiany prestiżu prawa i świadomości prawnej w Polsce

  Z powyższych danych wynika, że w ciągu trzydziestu lat w opiniach Polaków dotyczących przestrzegania prawa nie nastąpiły istotne zmiany. zmiana ustrojowa zapoczątkowana wydarzeniami roku 1989 i lat następnych nie wywołała głębszych i szerszych zmian w percepcji prawa i jego prestiżu. Okazało się, że...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /gorol Dodano /12.04.2011 Znaków /2 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agregat M2

  Charakterystyka

  Ten pieniądza|agregat pieniężny często traktowany jako podstawowa miara podaży pieniądza (w Polsce jest nią M3). Zawiera oprócz gotówki w obiegu i depozytów bieżących mniej płynne aktywa, uznawane za "prawie pieniądz". Są to depozyty terminowe i zablokowane.

  Kategoria M2 informuje...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.04.2011 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autorytet zawodów prawniczych

  W roku 1964 cytowany Adam Podgórecki pytał przedstawicieli reprezentatywnej próby ludności polskich miast, który z pięciu wymienionych w kwestionariuszu zawodów prawniczych podoba im się najbardziej i zasługuje, ich zdaniem, na szacunek. Wprawdzie zawód sędziego zdobył przewagę nad innymi zawodami...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /gorol Dodano /12.04.2011 Znaków /1 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prestiż prawa

  Prestiż prawa to, innymi słowy, poważanie, jakim ludzie darzą prawo. To przypisywany prawu autorytet, uznanie i powaga, jakimi prawo cieszy się w społeczeństwie. Wyrazem prestiżu prawa jest okazywany mu respekt i szacunek.Tak rozumiany prestiż prawa przejawia się dwojako. Po pierwsze w posłuchu dla...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /gorol Dodano /12.04.2011 Znaków /1 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rygoryzm karny

  Z zagadnieniem prestiżu i posłuchu dla obowiązującego prawa łączy się problem rygoryzmu karnego. Jego egzemplifikacją jest stosunek do kary śmierci i do kary chłosty, to jest bicia jako kary przewidzianej prawem. W 1964 roku za stosowaniem kary śmierci opowiedziała się niemal połowa respondentów (49,2...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /gorol Dodano /12.04.2011 Znaków /1 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postawa zorientowana społecznie i postawa zorientowana indywidualistycznie

  Analizą statystycznego rozkładu postaw, które można nazwać etyką zorientowaną indywidualistycznie i etyką zorientowaną społecznie. Przez etykę zorientowaną indywidualistycznie rozumie się system norm regulujących zachowania społeczne ludzi, w którym normami dominującymi są te, które regulują...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /gorol Dodano /12.04.2011 Znaków /1 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postawa zasadnicza i celowościowa

  Postawy zasadnicze związane są z przekonaniami charakterystycznymi dla społeczeństw stabilnych, na przykład:

  • wysoka wrażliwość moralna,

  • wysoki poziom internalizacji norm

  • przywiązanie emocjonalne.

  Postawy celowościowe są natury pragmatycznej (ideologicznej), związane są ze zmiennymi wzorami...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /gorol Dodano /12.04.2011 Znaków /921

  praca w formacie txt

Do góry