Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Unia walutowa

   

  Unia walutowa - przewiduje stałe i niezmienne kursy walutowe w obrębie unii, swobodę przepływu kapitału oraz wspólną, ponadnarodową władzę monetarną ustalającą podaż pieniądza w całej unii.

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ścieżka kursu walutowego

   

  Ścieżka kursu walutowego - opartego na parytecie siły nabywczej (PSN) - jest to taka ścieżka nominalnego kursu walutowego, na której realny kurs walutowy jest utrzymywany na stałym poziomie w określonym przedziale czasu.

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System clearingowy

   

  System clearingowy - jest to ogół porozumień na mocy których wzajemne zobowiązania i należności banków rozlicza się przez zestawienie wszystkich transakcji dokonanych w danym okresie i dokonanie spłaty tylko zobowiązań netto powstałych w rozliczeniach międzybankowych.

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sterylizacja (neutralizacja)

   

  Sterylizacja (neutralizacja) - jest operacją otwartego rynku, przebiegającą między pieniądzem krajowym, a krajowymi papierami wartościowymi. Celem tego zabiegu jest wyeliminowanie wpływu, jaki ma nadwyżka bądź deficyt bilansu płatniczego na rozmiary krajowej podaży pieniądza.

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozporządzalne dochody osobiste

   

  Rozporządzalne dochody osobiste - są to dochody jakie gospodarstwa domowe otrzymują od przedsiębiorstw, powiększone o wypłaty transferowe otrzymywane od państwa i zmniejszone o podatki bezpośrednie płacone państwu, są to inaczej dochody, jakie gospodarstwa mogą przeznaczyć na wydatki lub...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkt Narodowy Brutto (PNB)

   

  Produkt Narodowy Brutto (PNB) - jest miernikiem całkowitych dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju, niezależnie od miejsca (kraju) świadczenia usług przez czynniki produkcji. PNB jest równy PKB powiększonemu o dochody netto z tytułu własności za granicą.

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paradoks zapobiegliwości

   

  Paradoks zapobiegliwości - jest to zmiana rozmiarów oszczędności, jakie gospodarstwa domowe pragną poczynić przy każdym poziomie dochodu, prowadzi do zmiany wielkości dochodu zapewniającej równowagę. Nie następuje natomiast zmiana oszczędności w punkcie równowagi; nadal muszą się one równać...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Panika finansowa

   

  Panika finansowa - jest to samospełniająca się prognoza. Ludzie dochodzą w pewnym momencie do wniosku, że bank nie będzie zdolny do wypłacenia pieniędzy posiadaczom wkładów. Wpadają więc w popłoch i biegną do banku, aby wydostać swoje pieniądze. Tym samym sprawiają, że bank rzeczywiście nie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominalną podaż pieniądza

   

  Nominalną podaż pieniądza - kontroluje bank centralny. Jeżeli przyjmiemy założenie upraszczające, że ceny dóbr są stałe, to możemy uznać, iż bank centralny kontroluje także realną podaż pieniądza, kiedy uchylimy założenie o stałości cen, zobaczymy, że zmiany ilości pieniądza w ujęciu...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model akceleratora (przyspieszenia)

   

  Model akceleratora (przyspieszenia) - zakłada że przedsiębiorstwa oceniają przyszłą wielkość produkcji i zysków poprzez ekstrapolację dotychczasowego wzrostu produkcji. Wzrost produkcji w stałym tempie prowadzi do niezmiennego poziomu inwestycji i stałego tempa wzrostu pożądanego majątku...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /429

  praca w formacie txt

Do góry