Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zatrudnienie i bezrobocie

   

  Celem jest utrzymanie wysokiego poziomu zatrudnienia i niskiego bezrobocia .

  Ludziom zależy na możliwości łatwego znalezienia dobrej pracy za wysokie wynagrodzenie . Okresy braku zatrudnienia wiążą się z poważnymi trudnościami finansowymi dla rodzin , ale w ślad za nimi idą wysokie koszty...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja

   

  Jej celem jest wysokie tempo rozwoju gospodarczego .

  Współcześnie podstawowym miernikiem sukcesu gospodarczego kraju jest zdolność do generowania wysokiego poziomu i szybkiego wzrostu produkcji dóbr i usług ekonomicznych . Wiele jest miar poziomu wielkości produkcji , najpełniejszą jest jednak produkt...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochód narodowy

   

  Dochód narodowy – jest to produkt narodowy netto (PNN) w cenach czynników produkcji . Jest to inaczej PNB pomniejszony o amortyzację posiadanego kapitału trwałego w danym okresie. W większości przypadków ocenę sytuacji gospodarczej dokonuje się na podstawie poziomu PNB, ponieważ dokładny pomiar...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobra finalne

   

  Dobra finalne to dobra (czyli produkty i usługi) nabywane przez ostatecznego użytkownika. W ich skład wchodzą produkty i usługi konsumpcyjne nabywane przez gospodarstwa domowe oraz produkty i usługi inwestycyjne (np. maszyny) nabywane przez przedsiębiorstwa. Charakterystyczną cechą dóbr inwestycyjnych...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda sumowania produktów

   

  Metoda sumowania produktów polega na sumowaniu wartości produktów i usług wytworzonych w danej gospodarce w ciągu roku. Przy obliczaniu PKB metodą sumowania produktów trzeba uważać na to, aby nie dodawać wielokrotnie tych samych elementów. Takie wielokrotne liczenie wystąpiłoby wówczas, gdybyś­my...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Makroekonomia

   

  Makroekonomię można zdefiniować jako dział ekonomii zajmujący się badaniem zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w skali całej gospodarki.

  Wśród podstawowych zagadnień będących jej przedmiotem są m.in. produkcja, zatrudnienie, inwestycje, konsumpcja, popyt globalny, ogólny poziom cen...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uchwała NBP w sprawie emisji przez NBP obligacji przeznaczonych dla banków w związku z obniżeniem stóp rezerwy obowiązkowej.

   

  W związku z obniżeniem stóp rezerwy obowiązkowej utrzymywanej przez NBP emituje się obligacje 6,7,8,9 i 10-letnie o łącznej wartości 20 mld zł przeznaczone dla banków.

  Emisja obligacji skierowana jest do banków, w których wymagana za maj 99r. i podlegająca odprowadzeniu w dniu 30.06.1999...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /2 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja dostępności kredytów

   

  koncepcja dostępności kredytów – zakłada ona, że jeśli dochodzi do zmiany struktury płynnych zasobów pien. co powoduje obniżenie gotowości banków do udzielania kredytów a jednocześnie rośnie oprocentowanie kredytów a kredytobiorcy nie zaprzestają akcji kredytowej to zachowanie takie jest...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /1 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka refinansowa

   

  polityka refinansowa – BC dysponując tym instrumentem może generować impulsy monet. w formie efekt. ilościowych, czyli bazy monetarnej, wolnych rezerw płynności i efektów cenowych. Jeśli BC zwiększa stopę dyskontową lub lombardową to BK mogą mu przedkładać pap. wart. do redyskonta lub...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje Banku Centralnego

   

  Centralny bank państwa – wiąże się z formułowaniem i realizacją polityki pieniężnej, czuwanie nad sprawnym przebiegiem procesów bankowych; ważny jest pieniądz pochodzący z rezerw BK, zobowiązań wobec sektora niefinansowego a także wkładów podmiotów niefinansowych. BC reguluje obieg pieniądza w...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /1 406

  praca w formacie txt

Do góry