Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Bezrobocie i jego rodzaje

   

  Bezrobocie – oznacza sytuację, w której popyt na siłę roboczą jest mniejszy od jej podaży, czyli na rynku pracy występuje wolna siła robocza nie znajdująca możliwości zatrudnienia. Siła robocza= Bezrobotni + Zatrudnieni. Bezrobocie dzielimy na: frykcyjne – wynika z przerw w aktywności zawodowej...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /2 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele polityki zatrudnienia

   

  Polityka zatrudnienia jest integralną częścią całokształtu polityki społeczno – ekonomicznej państwa. Dotyczy gospodarowania zasobami pracy. Łączy ona w sobie elementy polityki społecznej i ekonomicznej. Jest ona jednocześnie dyscypliną praktyczną i naukową.

  W aspekcie praktycznym politykę...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /2 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny bezrobocia

   

  Istnieją różne przyczyny stania się bezrobotnym. Można z pracy zrezygnować , np. robią to ludzie młodzi na czas wychowywania dzieci. Niektórzy tracą pracę , gdyż są zwalniani z zamykanych nierentownych zakładów lub firm. Część ludzi po okresie bierności zawodowej wraca na rynek pracy i od...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /3 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje bezrobocia

   

  Pod względem przyczyn i skutków ekonomicznych wyróżniamy następujące rodzaje bezrobocia:

   

  - frykcyjne polegające na równoczesnym występowaniu bezrobocia i wolnych miejsc pracy; zjawisko powstaje w wyniku terytorialnego niedopasowania podaży siły roboczej do popytu. Związane jest z ruchliwością...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /2 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie

   

   

  Pojęcie bezrobocia:

  Zgodnie z ustawą z dnia 14 XII 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, która weszła w życie z dniem 1 I 1995 r., wraz z późniejszymi zmianami podanymi w Obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /2 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty polityki zatrudnienia.

   

  W działalności państwa na rynku pracy można wyodrębnić część "pasywną' mającą na celu łagodzenie ekonomicznych skutków bezrobocia dla doświadczających go osób oraz część "aktywną", której zadaniem jest zmniejszenie liczby bezrobotnych.

  Najważniejszą formę pomocy dla bezrobotnych w ramach...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /5 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje zatrudnienia

   

  Zadania i cele polityki bezrobocia (zatrudnienia) realizowane są przez publiczne służby zatrudnienia. Instytucje te pełnią rolę podstawowego organu polityki państwa w zakresie obsługi bezrobotnych. Charakter i wykorzystanie ich, w poszczególnych krajach sa zróżnicowane i zależą od sytuacji...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /3 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związek zatrudnienia z ubezpieczeniem społecznym

   

  Ubezpieczenia społeczne są formą zabezpieczenia się poszczególnych grup ludności od wystąpienia konkretnych rodzajów ryzyka życiowego. Finansowane są przez pracowników i pracodawców oraz dofinansowywane przez budżet państwa na pokrycie wydatków wynikających ze zdarzeń losowych. Gromadzi się je na...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /1 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagraniczna polityka gospodarcza

   

   

  Szczególnym zadaniem jest dążenie do równowagi importu i eksportu oraz stabilności kursu walutowego .

  Wszystkie gospodarki narodowe są otwarte : importują i eksportują dobra i usługi ; zapożyczają się za granicą lub też udzielają zagranicznych pożyczek ; naśladują cudzoziemskie wynalazki lub...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceny i inflacja

   

  Główny cel to utrzymanie stabilności cen przy zachowaniu swobodnej gry sił rynkowych .

  Stabilność cen oznacza , że ani wzrost , ani spadek cen nie są zbyt szybkie ; że stopa inflacji (mierzona stopą zmiany cen z okresu na okres ) jest bliska zeru . Pragnienie zachowania „wolności rynków” ma swoje...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /820

  praca w formacie txt

Do góry