Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Cenowa elastyczność podaży

   

  Cenowa elastyczność podaży jest to reagowanie wielkości podaży na zmianę ceny. Miara cenowej elastyczności podaży jest stosunek procentowej zmiany wielkości podaży do procentowej zmiany ceny. Podział jak w popycie. Może być mierzona jak popyt dwoma sposobami: jako elastyczność punktowa i...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Determinanty podaży

   

  Determinanty podaży cena, koszt produkcji, przewidywania producentów co do zmiany cen i popytu w przyszłości, interwencjonalizm państwowy, rozmiary importu i eksportu, warunki naturalne, sezonowość, czynniki losowe, realizowane inwestycje (czynnik czasu), liczba przedsiębiorstw w branży.

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt

   

  Popyt to relacja między ceną dobra (usługi) a jego ilością, którą konsumenci są skłonni i są w stanie nabyć w danym czasie, przy założeniu ceteris paribus. Dzieli się na: p. potencjalny (nie mający poparcia w sile nabywczej) oraz popyt efektywny (poparty siłą nabywczą). Czynnikami...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółki akcyjne

   

  Spółki akcyjne - występuje w niej ograniczona odpowiedzialność za długi firmy do wysokości udziałów, mogą sprzedawać akcje szerokiej publiczności, w każdym momencie bez zgody innych udziałowców, są zwykle dużymi firmami.

  Spółka akcyjna – (korporacja) to forma organizacji przemysłowej będącej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest pośrednim typem własności między spółką jawną i akcyjną. Właściciele kapitału nie są anonimowi, ich udziały są imienne, nie mogą być odsprzedane osobą z zewnątrz bez zgody pozostałych wspólników, odpowiedzialność wspólników za zobowiązania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółki i ich rodzaje

   

  Cywilne

  Handlowe (jawne, komandytowe, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne)

  Mogą być też spółki z udziałem podmiotów zagranicznych, przedsiębiorstwa mieszane.

  Spółki jawne i komandytowe - w znaczeniu prawnym są spółkami osobowymi, w których wspólnicy uczestniczą osobiście i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasoby

   

  Zasoby - rzeczy wykorzystywane do produkcji dóbr i usług.

  Ziemia - obszar powierzchni ziemi i wszystko to co w naturze jest użyteczne w procesie produkcji.

  Praca - (siła robocza), każdy sposób, w jaki ludzka energia, fizyczna lub umysłowa, może być sensownie wydatkowana.

  Kapitał - wszelki wynik...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłanki powstania gospodarki towarowej

   

  Gospodarka towarowa wyłoniła się z gospod. naturalnej, gdy zostały spełnione dwie przesłanki: społeczny podział pracy (wyodrębnienie się rolnictwa z pasterstwa, rzemiosła z rolnictwa i kupiectwa), odosobnienie producentów, czyli ekonomiczne wyodrębnienie się producentów na bazie prywatnej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota społecznego podziału pracy

   

  Polega on na tym, że w społeczeństwie wyodrębniają się pewne grupy ludzi trudniące się określoną produkcją. Podział pracy pozwala każdej jednostce wytwarzać dobra lub świadczyć usługi, które potrafi ona wykonywać relatywnie najlepiej, a ponadto jest ona w stanie doskonalić te umiejętności...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomia

   

  Ekonomia - jest nauką badającą jak ludzie radzą sobie z rzadkością - brakiem nieograniczonej dostępności dóbr, jak rozwiązują dotkliwy problem alokacji ograniczonych zasobów w celu zaspokojenia konkurencyjnych chęci aby zaspokoić ich tyle, ile jest w danej sytuacji możliwe.

   

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /317

  praca w formacie txt

Do góry