Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Płynność finansowa

   

  Płynność finansowa - zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania bieżących zobowiązań (krótkoterminowych, płatnych w ciągu jednego roku), określający możliwość spłaty zobowiązań w sytuacji, gdyby stały się one natychmiast wymagalne, za pomocą upłynnienia posiadanych zasobów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody finansowania

   

  Metoda samofinansowania - polega na pokrywaniu wydatków z własnych dochodów. W przedsiębiorstwie są to głównie zysk i amortyzacja ewentualnie emisja akcji, dochody z kapitału (m.in. oprocentowanie oszczędności i obligacji, dywidendy, czynsze). Stosowanie tej metody świadczy o pełnej samodzielności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /1 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty pośrednie

   

  Koszty pośrednie - w przeciwieństwie do kosztów bezpośrednich nie wiążą się one bezpośrednio z prowadzoną działalnością, ale z istniejącym potencjałem produkcyjnym. Możemy je odnieść, na podstawie dokumentów źródłowych, na poszczególne produkty pracy (wyroby,  usługi). Do kosztów pośrednich...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt bezpośrednie

   

  Koszt bezpośrednie - to koszty określone według kryterium sposobu ich odnoszenia na produkty pracy jednostki lub miejsce powstawania kosztów. Są to koszty, które można przypisać do produktu za pośrednictwem dokumentów księgowych. Do kosztów bezpośrednich możemy zaliczyć przede wszystkim: materiały...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwentaryzacja

   

  Inwentaryzacja - działania obejmujące swoim zakresem ogół czynności, których celem jest ustalenie faktycznego stanu zarówno składników aktywów i pasywów przedsiębiorstwa, jak również składników własnych nie ujmowanych w bilansie (ewidencja pozabilansowa) bądź też nie stanowiących własności danej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Factoring

   

  Factoring - jest usługą finansową polegającą na wykupieniu przez wyspecjalizowane instytucje (najczęściej banki komercyjne) wierzytelności pieniężnych przysługujących z tytułu dostarczenia towaru lub świadczenia usług. Przedsiębiorca będąc stroną umowy faktoringu, w zamian za przelew...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Controlling personalny

   

  Controlling personalny - przenosi controlling na funkcję personalną. Na poziomie operacyjnym controlling personalny orientuje się według celów osobowych, tzn.:- planowanie i ustalanie wskaźników z zakresu gospodarki kadrowej,- kontrolę jako porównywanie stanów faktycznych z pożądanymi,- analizę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Business Process Reengineering (BPR)

   

  Business Process Reengineering (BPR) - jedna z najnowocześniejszych metod usprawniania organizacji i zarządzania polegająca na radykalnym przeprojektowaniu procesów w przedsiębiorstwie  w celu poprawy osiąganych wyników (koszty, jakość). Metoda BPR jest stosowana przez przedsiębiorstwa, dla których...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje analiz

   

  Analiza break-even - jest to analiza relacji między całkowitą wysokością sprzedaży i całkowitym jej kosztem, określająca rentowność na różnych poziomach wielkości produkcji i sprzedaży. Ma miejsce przy stosowaniu rachunku kosztów zmiennych. Pozwala wyznaczyć punkt zrównoważenia pełnych kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /1 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biznes Plan

   

  Biznes Plan - formalny dokument przedstawiający zamierzone przez przedsiębiorstwo przedsięwzięcie rynkowe, ocenę jego realności, sposób i strategię korzystnej realizacji, kompetencje menedżerów i pracowników oraz koszty i spodziewane zyski stanowiące uzasadnienie celowości użycia własnych środków...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /735

  praca w formacie txt

Do góry