Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Problematyka filozofii człowieka

  koncepcja filozofii człowieka – ogólny pogląd na filozofię i odpowiadające jej ujecie antropologiczne,

  problem monizmu i pluralizmu w człowieku – problem wyższości człowieka do innych bytów ziemskich oraz pierwiastek duchowy człowieka,

  wolność woli i jej ograniczenia,

  relacje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /19.04.2011 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropologia filozoficzna - Metoda

  etap zjawiskowy, fenomenologiczny – opis i ogląd tego, co bezpośrednio lub pośrednio empirycznie dane i tego interpretacja. Zbieram odpowiednią wiedzę o człowieku, badam jego właściwości jako osobowej kategorii bytowej – fenomenologia człowieka.

  etap bytowy – dalsze pogłębienie refleksji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /19.04.2011 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropologia filozoficzna - Antropologia

  Rozumowa nauka o człowieku w świetle jego przyczyn ostatecznych. Według o. Krąpca jest metafizyką szczegółową; odnosi się do określonej postaci bytu, jaką jest człowiek. Stawia filozoficzne pytania i próbuje na nie odpowiedzieć :

  Jaka jest natura człowieka i sposób jego istnienia?

  Jakie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /19.04.2011 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy transportu wewnętrznego

  Charakterystyka

  Techniczne środki manipulacji i transportu wewnętrznego tworzą bardzo istotny składnik infrastruktury procesów logistycznych które aktywnie wpływają na szybkość przemieszczania towarów, poziom procesów manipulacyjnych i transportowych pod względem ich wydajności a jednocześnie...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.04.2011 Znaków /3 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWIATOWY URZĄD PRACY

   

  Aparat wykonawczy kierownika Powiatowego Urzędu Pracy – terenowego organu administracji specjalnej.

  Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiaty należy:

  rejestrowanie bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, przedstawienie im propozycji zatrudnienia, szkolenia i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /3 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

   

  Aparat wykonawczy Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy – organu administracji specjalnej stopnia wojewódzkiego, powoływanego i odwoływanego przez marszałka województwa po zasięgnięciu opinii Prezesa Krajowego Urzędu Pracy oraz wojewódzkiej rady zatrudnienia.

  Do jego zadań należy:

  opracowywanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /2 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRAJOWY URZĄD PRACY

   

  Aparat wykonawczy Prezesa Krajowego Urzędu Pracy – centralnego organu administracji rządowej i podlega Ministerstwu Pracy i Polityki Socjalnej. Prezes Krajowego Urzędu Pracy jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw pracy, zaopiniowany przez...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE POJĘCIA Z RYNKU PRACY

   

  Bezrobotny1 oznacza to osobę nie zatrudnioną i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub w służbie, nie uczącą się w szkole w systemie dziennym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /5 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody portfelowe

   

  Metody portfelowe jest to zbiór narzędzi umożliwiających dokonanie oceny różnych możliwości działania oraz określenie przyszłej pozycji przedsiębiorstwa. Przedstawiają one w sposób graficzny w przestrzeni dwuwymiarowej przewidywane rezultaty wzajemnego oddziaływania na siebie czynników kontrolowanych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /27 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele polityki regionalnej po reformie

   

  Podstawą wzajemnej współpracy w dziedzinie rozwoju regionalnego jest art. 86 Układu Europejskiego. Wywodzi się on z zapisów art. 130 Traktatu Rzymskiego powołującego Wspólnot Europejską, według którego jednym z zadań WE jest dążenie do zredukowania różnic w stopniu rozwoju poszczególnych regionów, a...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /2 492

  praca w formacie txt

Do góry