Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Procedury i instrukcje

  jakości może zawierać procedury, jednak w większych organizacjach celowe jest publikowanie ich jako oddzielnych dokumentów. Procedury są opisem przebiegu procesów, w którym szczegółowo przedstawia się kolejne czynności oraz uprawnienia i odpowiedzialność wykonawców (Podręcznik... 2002, s.192 i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.04.2011 Znaków /4 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedury i instrukcje

  jakości może zawierać procedury, jednak w większych organizacjach celowe jest publikowanie ich jako oddzielnych dokumentów. Procedury są opisem przebiegu procesów, w którym szczegółowo przedstawia się kolejne czynności oraz uprawnienia i odpowiedzialność wykonawców (Podręcznik... 2002, s.192 i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.04.2011 Znaków /4 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zjawiska istotnie wpływające na politykę zagraniczną państw, wniesione do życia międzynarodowego przez procesy globalizacji

   

  Globalizacji towarzyszy centralizacja podejmowania decyzji dotyczą­cych spraw światowych w państwowych i pozapaństwowych ośrodkach. Globalizacja jest problemem skali w tym sensie, iż jedynie ten, kto może działać w skali globalnej - w wymiarze finansowym, gospodarczym, politycznym czy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /5 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyzwania globalizacji

   

  Analiza wpływu globalizacji na politykę zagraniczną państwa wymaga po­czynienia kilku zastrzeżeń metodologicznych, które powinny uchronić badacza przed popadnięciem w tzw. „wszystkoizm”. W przeciwnym razie wszystko w otaczającej nas rzeczywistości międzyna­rodowej będzie „globalizacją”, a samo...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /3 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwolennicy i krytycy globalizacji

   

  Realne procesy globalizacji dały podstawę do wykształcenia się nurtu w myśleniu o porządku międzynarodowym. Jest to nurt o dwóch obliczach. Tworzą go z jednej strony entuzjastyczni piewcy globaliza­cji, z drugiej zaś strony, jej przekonani krytycy. Łączy ich wspólne przeświadczenie, że globalizacja...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /3 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalizacja

   

  Pojęciem, za pomocą, którego próbowano opisać i wyjaśnić świat w ostat­nich latach dwudziestego wieku, jest globalizacja, nabierająca nowej mocy i tre­ści ze względu na nałożenie się w czasie kilku procesów. Chodzi między inny­mi o wzrost skali, mobilności oraz integracji rynków finansowych lub...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /1 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalizacja

   

  Globalizacja oznacza tworzenie nowego typu powiązań miedzy przedsiębiorstwami, państwami i społeczeństwami. Jest to proces w którym wydarzenia, decyzje i działania występujące w jednej części świata maja znaczące konsekwencje dla pojedynczych ludzi, przedsiębiorstw i całych społeczeństw w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /24 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Controlling strategiczny

   

  Controlling strategiczny ma na celu zapewnienie kierownictwu przedsiębiorstwa pomocy w wyborze i realizacji długookresowych zamierzeń(obejmujących okres 4-10 lat). Osoba realizująca controlling, czyli controller odgrywa ważną rolę w pozyskaniu, analizie i ocenie strategicznych informacji, pełni również...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /3 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Controlling bieżący

   

  Wyróżniamy również controlling bieżący, który jest elementem uzupełniającym planowanie operacyjne. Zawiera on zestaw programów, wspierające planowanie średnioterminowe w sytuacji pojawienia się zakłóceń, gdy niezbędna jest natychmiastowa reakcja i interwencja.

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Controlling globalny

   

  Controlling globalny – występuje tylko w podmiotach gospodarczych o zasięgu ogólnoświatowym, dysponujących dużym kapitałem oraz posiadające potężne komórki analityczne. Obejmuje on szeroko rozumianą i rozbudowaną analizę sytuacji na rynku międzynarodowym.

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /296

  praca w formacie txt

Do góry