Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wymiar czasu pracy

   

  Natomiast przez wymiar czasu pracy rozumie się czas w jakim pracownik w obrębie każdego dnia i tygodnia roboczego obowiązany jest pozostawać do dyspozycji pracodawcy w celu wykonania pracy.

  Wymiar czasu pracy może być określany w dwojaki sposób:

  wymiarem jednostek czasu (tzw. normowany czas...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomiczne

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozkład czasu pracy

   

  Definiując rozkład czasu pracy należy przyjąć, iż jest to ustalony układ godzin, w którym pracownicy danego zakładu obowiązania są pozostawać do dyspozycji podmiotu zatrudniającego. Ustalając rozkład czasu pracy należy określić: początek i koniec pracy dziennej lub zmianowej (tryb przesuwania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas pracy

   

  Czas pracy stanowi jedno z bardziej złożonych oraz społecznie i ekonomicznie doniosłych zagadnień prawa pracy. Jego prawna regulacja jest ważnym determinantem organizacji pracy, a jednocześnie wyznacza sferę chronionych interesów pracowniczych. Jest także jednym z czynników wyznaczających politykę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /3 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy wynagradzania.

   

  Ilość pracy jako miernik wynagrodzenia pracownika określa się w zależności od charakteru pracy i stosowanego systemu wynagradzania. Tam, gdzie wyniki pracy mają postać konkretnych produktów lub ich wartość jest wymierna – ilość ocenia się liczbą tych wytworów lub wartością osiągniętych wyników...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roszczenie o wyrównanie wynagrodzenia.

   

  Jeżeli w umowie o pracę określono wynagrodzenie zasadnicze lub inny składnik wynagrodzenia w wysokości niższej od wynagrodzenia, jakie pracownik otrzymywałby przy zastosowaniu właściwego przepisu płacowego, pracownikowi przysługuje roszczenie o wyrównanie wynagrodzenia za okres...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inne składniki wynagrodzenia

   

  Strony mogą określić w umowie o pracę także inne składniki wynagrodzenia o charakterze stałym, jeżeli zostały one przewidziane w przepisach płacowych obowiązujących u pracodawcy i ustalają ich wysokość kwotową lub procentową. Dotyczy to np. takich składników, jak dodatek specjalny, dodatek za...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wynagrodzenie podstawowe

   

  Podstawowym elementem wynagrodzenia pracownika jest stawka wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

  W zależności od przyjętego systemu wynagradzania stawka ta może mieć postać:

  stawki miesięcznej lub godzinowej wynagrodzenia zasadniczego,

  stawki akordowej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwalifikacje

   

  Kwalifikacje mają przy ustalaniu zasad wynagradzania znaczenie drugorzędne, gdyż same przez się nie warunkują jego wysokości, lecz decydują o tym, czy pracownikowi zostanie powierzona określona praca lub czy zostanie on zatrudniony na określonym stanowisku.

  Pod pojęciem kwalifikacji rozumie się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady ustalania wynagrodzeń pracowników

   

  Wynagrodzenie pracownika powinno być tak ustalone, aby łącznie spełniało następujące obligatoryjne warunki:

  odpowiadało rodzajowi wykonywanej pracy,

  kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu,

  uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.

   

  Przy ustalaniu wynagrodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawa prawna wynagrodzenia

   

  Wynagrodzenie stanowi jeden z podstawowych obligatoryjnych elementów umowy o pracę obok określenia rodzaju pracy, miejsca jej wykonywania i terminu rozpoczęcia pracy.

  Wysokość wynagrodzenia wynegocjowana w trakcie ubiegania się o pracę, powinna być potwierdzona w umowie o pracę bez zbędnej zwłoki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /1 091

  praca w formacie txt

Do góry