Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Świadczenie wyrównawcze

   

  Świadczenie wyrównawcze przysługuje pracownikowi, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej:

  doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu co najmniej w 20 procentach,

  nie pobiera renty inwalidzkiej,

  osiąga wynagrodzenie zmniejszone co najmniej o 10 procent...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /1 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadczenia ubezpieczeniowe

   

  Natomiast na świadczenia ubezpieczeniowe składa się zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, renta inwalidzka, renta rodzinna oraz świadczenie w naturze. Jeżeli następstwem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej jest stały, długotrwały uszczerbek na zdrowiu, pracownikowi przysługuje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /1 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy

   

  Ażeby dane zdarzenie można było uznać za wypadek przy pracy musi ono pociągnąć za sobą szkodę na osobie pracownika w postaci choroby, kalectwa lub śmierci. Bez spowodowania takiej szkody zdarzenie takie jest tylko nieszczęśliwym wypadkiem. Szkoda na osobie może być natychmiastowym następstwem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /4 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy zdarzenia kwalifikujące wypadek przy pracy

   

  Do istotnych elementów zdarzenia, pozwalających zakwalifikować je jako wypadek przy pracy należą:

  nagłość zdarzenia

  zewnętrzność przyczyny

  związek zdarzenia z pracą

  Czwartym elementem, o którym przepisy nie mówią wprost, ale który wynika z ich treści, jest powstanie szkody na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /6 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie wypadku przy pracy

   

  Rezultatem naruszenia przez zakład pracy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy może być wypadek przy pracy lub choroba zawodowa, powodujące czasową lub trwałą niezdolność do pracy, a nawet śmierć pracownika. W związku z tym szczególnego znaczenia nabiera regulacja prawna kompensacji szkód...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /5 708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O sukcesie polskiej dezinformacji

   

  Zimą 1940 r. gen. Rowecki powołał przy Wydziale Propagandy Związku Walki Zbrojnej referat "N" zajmujący się propagandą w języku niemieckim. Pomysłodawcą był płk Jan Rzepecki, zaś kierownictwo powierzono Tadeuszowi Żenczykowskiemu. Powstało w ten sposób ciało, które miało odegrać niemałą rolę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /4 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dezinformacja – jak osłabić przeciwnika?

   

  Od dawien dawna jesteśmy świadkami wojen. Prowadzone były one różnymi metodami często niekonwencjonalnymi. Ważne było by prowadziły do wyznaczonego celu. „Jeden z najsłynniejszych teoretyków wojny, żyjący 25 wieków temu Sun Cy swoje dzieło „Sztuka wojenna” streścił w jednym zdaniu: Cała sztuka...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /3 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dezinformacja

   

  Czym jest istota zarządzania zasobami ludzkimi? Jest to metoda osiągnięcia przewagi nad innymi, poprzez pełne wykorzystanie potencjału ludzkiego. Obejmuje, więc wszystkie aspekty wzajemnych relacji między grupami ludzi i poszczególnymi osobami. To zbiór wiedzy, umiejętności i postaw, które potrzebne są...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /4 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces zarządzania kapitałem intelektualnym

   

  Proces zarządzania kapitałem intelektualnym jest moim zdanie równie ważny jak zarządzanie kapitałem rzeczowym czy finansowym. Składa się on z sześciu rodzajów działań:

   

   

  rozwinięcie polityki dotyczącej kapitału intelektualnego, które ma pomóc w:

   

  osiągnięciu celów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /1 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział kapitału intelektualnego na kategorie

   

  Kapitał intelektualny można podzielić na cztery następujące kategorie:

   

     

  Aktywa rynkowe czyli potencjał związany z niematerialnymi aktywami rynkowymi, jak: różne marki, klientów, ich lojalność, powtórną działalność handlową, zaległości, kanały dystrybucyjne, różne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /1 445

  praca w formacie txt

Do góry