Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rodzaje państw ze względu na ich strukturę - Wspólnota Niepodległych Państw

  Utworzona w grudniu 1991 r. po rozpadzie ZSRR (częściowy sukcesor ZSRR). Skład: Rosja, Białoruś, Ukraina, Armenia, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Tadżykistan, Turkmenia, Uzbekistan i Gruzja.

  -założenia – członkami są państwa niepodległe, suwerenne, prowadzące własną politykę zagraniczną...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Eryk Dodano /07.06.2011 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje państw ze względu na ich strukturę - Państwa złożone

  - istotą państwa złożonego jest podział suwerenności między całość i części składowe.

  - Państwa związkowe – całość jest podmiotem PM a części składowe mogą mieć jedynie ograniczoną zdolność do utrzymywania stos. międzynarodowych – federacje. Federacja występuje jako jeden podmiot w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Eryk Dodano /07.06.2011 Znaków /798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje państw ze względu na ich strukturę - Państwa jednolite

  - występuje na zewnątrz jako jedne podmiot

  - istnieje zcentralizowana władza, nie ma podziału suwerenności między całość i części składowe

  - jednostki administracyjne nie mają żadnej zdolności prawnej o zdolności do czynności prawnych w stosunkach międzynarodowych,

  - stosunki zagraniczne...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Eryk Dodano /07.06.2011 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa przewozu

  Charakterystyka

  Umowa przewozu (ang. contract of carriage) - zgodnie z art. 774 Kodeksu cywilnego przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. Umowa przewozu należy do kategorii umów o świadczenie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.06.2011 Znaków /2 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwa jako podmiot prawa międzynarodowego - Powstanie i upadek państw. Zagadnienie sukcesji

  - PM a powstanie państwa – PM nie ma bezpośredniego wpływu na powstawanie lub upadek państw, jest tylko świadkiem jego narodzin bez wpływu na przyczyny i skutki. Pośrednio determinuje powstawanie państw zakazem kolonializmu. PM ustala jednakże warunki, które państwo musi spełnić aby stać się...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Eryk Dodano /07.06.2011 Znaków /3 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwa jako podmiot prawa międzynarodowego - Elementy składowe i istota państwa

  trzy elementy niezbędne do powstania i istnienia państwa: ludność, terytorium i władza najwyższa;

  konwencja z 1933 r. o prawach i obowiązkach państwa – czwartym elementem jest zdolność do utrzymywania stosunków z innymi państwami;

  wymóg posiadania efektywnego rządu, jako...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Eryk Dodano /07.06.2011 Znaków /1 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODMIOTY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO - Pojęcie podmiotu w prawie międzynarodowym

  Pojęcie podmiotowości – podmiot prawa musi legitymować się zdolnością prawną, czyli zdolnością do posiadania praw i obowiązków oraz zdolnością do czynności prawnych – możliwość bezpośredniego zaciągania praw i obowiązków, co jest związane ze zdolnością do występowanie w stosunkach...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Eryk Dodano /07.06.2011 Znaków /1 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Następstwa kodyfikacji PM

  - proces kodyfikacji PM jest zjawiskiem pozytywnym głównie ze względu na to, iż prowadzi on do wyjaśniania i usystematyzowania przepisów obowiązującego prawa.

  - Negatywnym następstwem kodyfikacji PM jest dwoistość stanu prawnego, w którym jedne państwa związane są tylko przepisami prawa zwyczajowego, a...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Eryk Dodano /07.06.2011 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kodyfikacja PM po drugiej wojnie światowej

  - Zgromadzenie Ogólne ONZ powołało Komisje Prawa Międzynarodowego 1949r. w celu „stopniowego rozwoju PM i jego kodyfikacji”; (kolejne najważniejsze kodyfikacje str. 14, pkt 5.);

  - Prace nad kodyfikacja PM prowadzone są także poza KPM w ramach ONZ np. Komitet Specjalny Zgromadzenia Ogólnego (Deklaracja zasad...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Eryk Dodano /07.06.2011 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kodyfikacja prawa międzynarodowego - Rozwój historyczny

  - projekty skodyfikowania PM w celu zastąpienia mało precyzyjnego prawa zwyczajowego;

  - zawarcie 13 konwencji haskich w 1907 r. i podpisanie deklaracji londyńskiej w 1909 r. – kodyfikacja prawa wojennego i dot. pokojowego rozwiązywania sporów międzynarodowych;

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Eryk Dodano /07.06.2011 Znaków /279

  praca w formacie txt

Do góry