Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Azyl terytorialny - Deklaracja ONZ o azylu

  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z roku 1948 przewiduje w art.14, że: „każdy człowiek ma prawo ubiegać się o azyl i korzystać z niego w innym kraju w razie prześladowania ”. zgromadzenie Ogólne w roku 1967 uchwaliło Deklarację w sprawie azylu terytorialnego, w którym uznało, że udzielenie azylu jest...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Azyl terytorialny - Azyl w praktyce polskiej

  Konstytucja z roku 1952 w pierwotnym brzmieniu w art.88 przewidywała udzielenie azylu obywatelom państw obcych „prześladowanymi za [...] działalność w obronie pokoju, walkę narodowowyzwoleńczą lub działalność naukową”. Postanowienie o udzielenie azylu w brzmieniu nadanym ustawą z 18.10.1991 r...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Azyl terytorialny - Prawo ubiegania się o azyl

  W powszechnym prawie międzynarodowym nie ma norm regulujących instytucje azylu. Cudzoziemiec ten, jeżeli nie popełnił przestępstw pospolitych lub czynów niezgodnych z celami i zasadami Narodów Zjednoczonych „ma prawo ubiegać się o azyl w innych krajach”, ale nie musi go w każdym przypadku uzyskać...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Azyl terytorialny - Definicja

  >

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cudzoziemcy - Prawa i obowiązki cudzoziemców

  Normy regulujące położenie cudzoziemców. Przebywający legalnie na terytorium państwa cudzoziemcy, podlegając jago jurysdykcji, korzystają z określonych praw. W stosunku do cudzoziemców może mieć zastosowanie albo klauzula narodowa, zrównująca obywateli określonego państwa w prawach obywatelskich z...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /2 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cudzoziemcy - Dopuszczenie i pobyt cudzoziemców na terytorium innego państwa

  Ograniczenie dostępu do terytorium. Żadne państwo nie ma obowiązku wpuszczenia cudzoziemców na swe terytorium. Pewne ograniczenia w tym zakresie mogą być rezultatem dwu- lub wielostronnych umów międzynarodowych, jakie państwa zawierają w kwestiach związanych z ruchem osobowym.

  Wydalenie cudzoziemców...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obywatelstwo - Bezpaństwowość i uchodźstwo

  Konwencja genewska regulująca status uchodźców. Uchodźca jest osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swej rasy, religii, narodowości i przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa, którego jest...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obywatelstwo - Nabycie i utrata obywatelstwa

  Sposoby nabycia obywatelstwa. Obywatelstwo można nabyć wskutek urodzenia, oraz przez neutralizację, niekiedy zamążpójście, reintegrację. Nabycie obywatelstwa przez urodzenie może następować na zasadach: prawa krwi lub prawa ziemi.

  Neutralizacja. Nabycie obywatelstwa przez neutralizacje, czyli nadanie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /2 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obywatelstwo - Pojęcie i znaczenie obywatelstwa

  Definicja. Obywatelstwo jest to trwały węzeł prawny łączący osobę fizyczną z jakimś państwem, podmiotem prawa międzynarodowego.

  Znaczenie obywatelstwa. Obywatelstwo stanowi podstawę, na której opiera się ogół praw i obowiązków jednostki wobec państwa. Powołuje ono szereg doniosłych konsekwencji w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUDNOŚĆ W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM - Wzrastająca rola ludności

  Ludność będąca podstawowym, niezbędnym elementem państwa, niegdyś traktowana jako przydatek terytorium, dzieląca bierne jego los, stała się współcześnie elementem aktywnym, zasadniczym, decydującym poprzez uznaną w prawie międzynarodowym zasadę samostanowienia narodów o kształcie swej...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /383

  praca w formacie txt

Do góry