Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  STRATEGIE BUDOWY EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH, CZYLI JAK POWSTAJĄ TEORIE? - Strategia indukcyjna

  Robert Merton: badania odgrywają nie tylko role bierne (weryfikowanie, potwierdzanie, obalanie lub sprawdzanie hipotez), ale też aktywne, gdy dają początek nowej teorii lub przeformułowują istniejące już teorie.

  kontekstu odkrycia (badania nauk. polegają na indukcyjnej generalizacji rezultatów...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /3 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIE BUDOWY EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH, CZYLI JAK POWSTAJĄ TEORIE?

  Empiryczne teorie naukowe mogą być konstruowane wedle 1 z 2 podstawowych strategii metodologicznych: indukcyjnej lub dedukcyjnej - obie są akceptowane w analityczno – empirycznej koncepcji nauki.

  I. INDUKCJONIZM: najpierw badania empiryczne, a następnie na ich podstawie formułowanie uogólnień i teorii...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /1 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH - Zakres teorii

  O zakresie teorii decyduje zespół szczególnych warunków, określających zasięg ważności teorii i dziedzinę jej stosowalności. Teoria niejako sama wyznacza swój zakres przez dające się wyprowadzić z jej twierdzeń wnioski logiczne. Teoria może dotyczyć zarówno 1 określonego fragmentu świata (wówczas...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH - Uzasadnianie zdań teorii

  Zdanie nigdy nie jest prawdziwe nieodwołalnie, prawdy zdania nigdy nie potrafimy ostatecznie dowieść, fałszu – tak. Dlatego jednym z warunków pozaformalnych stawianych twierdzeniom teorii jest ich możliwie dostateczne uzasadnienie.

  Uzasadnić jakieś twierdzenie to tyle, co wykazać, że zostały dotrzymane...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /5 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH - Zdania teorii

  Zdania jako element teorii to zbiory twierdzeń, praw, hipotez, a więc obiektów językowych, które – obok wątpliwości dotyczących języka – rodzą liczne kontrowersje dotyczące głównie ich formy oraz sposobu ich uporządkowania w formę teorii (problematyka rozległości powiązań między twierdzeniami...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /2 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH - Język teorii

  W dyskusji nad językiem teorii naukowych proponuje się za teorię uznawać system „…zdań zawierających przynajmniej jedno zdanie nie-obserwacyjne, tzn. takie, w którym występują terminy teoretyczne”. Czyli teoria traktowana jest jako skrótowe, kryjące się za terminami teoretycznymi, sformułowanie relacji i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /5 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH

  Części składowe teorii traktowanej jako zbiór obiektów językowych, które zostały poddane wielokierunkowej analizie logicznej:

  Język teorii.

  Zbiór zdań przyjmowanych jako twierdzenia czy też prawa teorii.

  Zestaw środków dowodowych (formalnych), stosowanych na gruncie danej teorii przy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA – PROBLEMY DEFINICYJNE - Natura teorii naukowych

  • Teorie naukowe powinny być formułowane w sposób abstrakcyjny. Mają dotyczyć podstawowych czynników, które podejrzewamy o to, że są „siłą sprawczą” decydującą o swoistości obserwowanych przypadków, co pozwala na ustalenie mechanizmu zachodzenia obserwowanych zjawisk, a tym samym odpowiedzieć na...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /2 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA – PROBLEMY DEFINICYJNE - Czym teoria naukowa jest w politologii?

  W „tekście naukowym” wyróżniamy 3 warstwy:

  1. przekonania metateoretyczne – fundamentalna warstwa dla teorii: zawiera najogólniejsze założenia filozoficzne, przyjmowane a priori, nie zawsze są wyrażane wprost, a nawet uświadamiane, mają charakter założeń ontologicznych (orzekających coś o...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /3 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA – PROBLEMY DEFINICYJNE - Czym teoria naukowa może być?

  Wypracowany tu wzorcowy model teorii naukowej ma walor normatywny i stanowi punkt odniesienia dla oceny rzeczywistych teorii w naukach formalnych i realnych.

  Nauki formalno-logiczne (np.: logika, częściowo w metodologii): teoria = dowolny system dedukcyjny, tj. taki zbiór zdań X pewnego ustalonego języka...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /4 393

  praca w formacie txt

Do góry