Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Metodologia pragmatyczna a metodologia pragmatyczna

  Metodologia pragmatyczne: przedmiotem jej działań jest nauka pojmowana jako wytwór zabiegów poznawczych. Najbardziej uznanym dziełem jest teoria systemów dedukcyjnych jej obszarem badawczym są procedury ( to co z nich wynika). Dotyczy ona nauk matematycznych.

  Metodologia apragmatyczna to dedukcja zajmująca...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja ustrojów państw Platona i Arystotelesa

  Platon:

  timokracja ( rządy odważnych)

  oligarchia ( rządy bogatych)

  demokracja ( rządy intelektualnego ludu)

  tyrania ( ustrój strachu)

  polis ( rządy mędrców)

  Arystoteles:

  monarchia ( tyrania

  arystokracja ( oligarchia)

  politea ( demokracja)

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie warunki musi spełniać wyjaśnianie naukowe?

  P. Sztompka ( w tej kolejności)

  1. Warunek prawomocności – związek logicznego wynikania między częściami konstrukcji wyjaśniającej.

  2. Warunek sprawdzalności empirycznej – możliwość weryfikacji doświadczalnej

  3. Warunek prawdziwości – wystarczające uzasadnienie twierdzeń – potwierdzenie w wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /1 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje nauki a funkcje teorii

  Nauka

  - deskryptywna (opisująca) - jaki jest świat?

  - eksplanacyjna (wyjaśniająca) – dlaczego jest taki?

  - instrumentalna (praktyczna)

  - prognostyczna (przewidywanie tego co się stanie)

  -ideologiczna

  Teoria

  Teoria spełnia wszystkie funkcje nauki z wyjątkiem funkcji: opisowej (deskryptywnej).

  J...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyka przekonań a etyka odpowiedzialności w koncepcji M. Webera

  Etyka przekonań ; oparta na emocjach, dobre intencje dają złe owoce, polityk nie beirdze odpowiedzialności za skutki swych działań pozostawiając je Bogu.

  Etyka odpowiedzialności: najważniejsze jest poczucie odpowiedzialności za swoje działanie i jego skutki.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spór o funkcję państwa współczesnego (stanowiska, argumenty)

  Funkcją państwa nazywa się całokształt jego działalności w określonej sferze życia społeczeństwa. Zakres, intensywność i treść działania państwa zmieniają się w procesie historycznym. Współcześnie są one w dużym stopniu konsekwencją ideologicznego modelu państwa. Każde państwo realizuje...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /2 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie grupy interesu (lobby)

  Grupa interesu to grupa jednostek połączonych więzami wspólnych interesów lub korzyści, której członkowie mają świadomość istnienia tych więzów[1]. Jej członkowie mogą brać mniej lub bardziej aktywny udział w artykulacji swoich interesów wobec instytucji państwa, starając się wpłynąć na...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele funkcjonowania grup interesów

  Występują cztery podstawowe modele funkcjonowania grup interesów:

  -model pluralistyczny, jest klasycznym modelem polityki grupy interesów. Dominuje w nim założenie, iż grupy dysponują określonymi zasobami politycznymi, któr pozwalają im promować interesy indywidualne w sferze publicznej co czyni władze...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /3 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model demokracji deliberatywnej – założenia oraz przedstawiciele

  Jest teoretyczny model ustrojowy propagowany m.in. przez J. Habermasa i J. Elstera; zakłada większy udział obywateli w procesie legislacyjnym poprzez organizację zinstytucjonalizowanych debat, uzupełniających proces nieformalnego kształtowania się opinii; w ten sposób społeczeństwo ma szansę świadomie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria ruchów społecznych

  Problemy:

  a) spontaniczność a zorganizowanie + taktyka – czy zachodzi tu sprzeczność?

  Przybylski uważa, że ruch społeczny jest bardziej spontaniczny niż ruch polityczny i w tym kontekście pisze o tym. Oczywiście ruch społeczny jest zorganizowany, a tą jego spontaniczność należy rozpatrywać na tle...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /2 200

  praca w formacie txt

Do góry