Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kierowanie rodziną

  1. Dominujący model to model patriarchalny (ojciec głową rodziny).

  2. Rzadko występujący matriarchat (matka głową rodziny).

  3. Układ partnerski (decyzje podejmuje się wspólnie – optymalny model rodziny.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzina – podstawowa komórka społeczna

  1. Przyczyny historyczne tego twierdzenia:

  - jedna z najstarszych organizacji ludzkich;

  - druga struktura organizacji ludzkich po myśliwych;

  - jest to grupa uniwersalna;

  - jest to grupa ponad czasowa powstała w schyłkowej fazie wspólnoty pierwotnej i istniała niezmiennie w różnych okresach zarówno w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /1 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczne problemy rodziny - Małżeństwo

  1. Klasyfikacja za względu na płeć:

  - heteroseksualny związek dwojga osób płci przeciwnych;

  - homoseksualne związek dwojga osób tej samej płci (Holandia, Skandynawia, Francja, RFN).

  2. Klasyfikacja ze względu na liczbę osób:

  - monogamiczne (związek dwóch osób);

  - poligamiczne (jeden mężczyzna wiele...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /1 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczne problemy rodziny

  1. Klasyczna definicja rodziny - rodzina to inaczej specyficzna grupa społeczna.Kryterium, które odróżnia rodzinę od innych grup to rodzaj więzi łączących jej członków (więzi pokrewieństwa i więzi formalne).

  2. Rodzina według nauk prawniczych to instytucja społeczna.

  Kryterium odróżniające od...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki szkodliwe i uciążliwe w procesach pracy

  Wyróżniamy:

  1. fizyczne:

  - hałas;

  - drgania, wibracje;

  - promieniowanie;

  - pole elektromagnetyczne;

  - elektryczność statyczna;

  - pyły przemysłowe;czynniki niebezpieczne(poruszające się maszyny, elementy ruchome, ostre oraz wystające krawędzie);

  2. chemiczne:

  a) w zależności od możliwych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby zawodowe

  Kodeks Pracy stanowi, że pracodawca jest zobowiązany ustalić przyczyny powstania choroby zawodowej oraz charakter i rozmiar zagrożenia tej choroby działającw porozumieniu z właściwym organem.

  Choroba zawodowa jest wyłącznie chorobą znajdującą się w wykazie chorób zawodowych pod warunkiem, że czynnik...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /1 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wypadki zawodowe

  Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Wszystkie wymienione elementy muszą zaistnieć jednocześnie, aby zdarzenie któremu uległ pracownik mogło być zakwalifikowane jako wypadek przy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /2 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona pracy młodocianych

  Kodeks pracy stanowi, że „nie wolno zatrudniać młodocianych przy pracach wzbronionych. Młodociany w rozumieniu kodeksu jest osobą, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18. Wolno zatrudniać młodocianych takich którzy:

  1. Ukończyli co najmniej gimnazjum przedstawiając świadczenie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona pracy kobiet

  Kodeks Pracy zakazuje zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia.

  Rodzaje tych prac określa rozporządzenie Rady Ministrów z 10.09096r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietą. Na podstawie w/w rozporządzenia pracodawca powinien ustalić zakładowy wykaz prac...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /2 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór nad warunkami pracy

  Państwowy nadzór nad warunkami pracy sprawują :

  1. PIP (Państwowa inspekcja Pracy).PIP – sprawy związane z PIP ustawa 6381,tekst jednolity, Dz. U. 1254.

  Jest organem powołanym do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, a w szczególności przepisów i zasad BHP. PIP podlega Sejmowi, a nadzorem i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /4 391

  praca w formacie txt

Do góry