Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Powstanie państwa amerykańskiego i ewolucja systemu politycznego

  zaczątkiem państwa amerykańskiego było utworzenie, wciągu 1285 lat. 13 kolonii (pierwsza – Wirginia 1607. Trzynasta -Georgia - 1733)

  -na skutek surowej polityki brytyjskiej we wrześniu 1 774 r. w Filadelfii zebrało się 55 delegatów z 12 kolonii i utworzyło KongresKontynentalny(wzywał do tworzenia...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /2 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gabinet w W. Brytanii, w szczególności pozycja w nim premiera

  Rząd i Gabinet

  -na rząd składa się cały aparat administracji państwowej opłacanej ze skarbu państwa

  -rząd- słudzy Korony, którzy sprawują określone stanowiska polityczne (ministrowie, wiceministrowie)

  -gabinet-kierowniczy, kolegialny organ rządu składający się z ministrów korony powołanych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /1 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parlamentaryzm. Izba Gmin i Lordów pozycja w systemie (W.Brytania)

  Skład parlamentu brytyjskiego : król , Izba Lordów, Izba Gmin

  -skład liczy Izby jest zmienny, uzależniony od liczby jednomandatowych okręgów wyborczych

  -kworum Izby Gmin 40 posłów

  -organizacja i funkcjonowanie Izby gmin określają przewodniczący – spiker, z drugiej rola partii politycznych i wyłonionych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /6 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo wyborcze do Izby Gmin (W.Brytania)

  Czynne prawo wyborcze przysługuje osobom, które ukończyły 18 lat i zostały zarejestrowane w powszechnym rejestrze wyborców właściwym dla miejsca ich zamieszkania, są obywatelami brytyjskimi, obywatelami innych państw Wspólnoty i Republiki Irlandii, zamieszkującym w zjednoczonym Królestwie.

  - w lutym...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /1 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja monarchy w systemie brytyjskim

  Monarcha jest głową państwa, głową kościoła anglikańskiego w Anglii i prezbitańskiego w Szkocji, jest symbolem więzi Brytyjskiej Wspólnoty, król nigdy nie czyni źle, nie działa sam,

  Prerogatywy: zwoływanie i rozwiązywanie parlamentu, powoływanie i odwoływanie premiera i członków rządu, kreowanie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja W .Brytanii

  -tworzy całokształt norm dotyczących podstaw politycznego ustroju państwa

  -na system źródeł prawa konstytucyjnego składa się:

  -prawo zwyczajowe: jest częścią pisanego powszechnego prawa zwyczajowego, efektem jego obowiązywania są następujące instytucje polityczne: parlament, Tajna Rada...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /1 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja ustroju W. Brytanii

  -okres kształtowania się reprezentacji ogólno krajowej (oddzielenie się parlamentu od władzy królewskiej, zakończony XVIw. Ustanowienie równowagi między władzą ustawodawczą w wykonawczą.

  -okres walki parlamentu z monarchią, zakończony ukształtowaniem się systemu parlamentarnego

  -okres umacniania...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawnienia Trybunału Konstytucyjnego ( Włochy)

  - rozpatruje ustawy i akty z mocą ustaw (dotyczy państwa i regionów) pod względem zgodności z konstytucją 

  - rozstrzyga spory w przypadku konfliktów kompetencyjnych między władzami państwa, między państwem a regionami oraz między regionami

  - rozstrzyga w przypadku oskarżenia wniesionego przeciwko...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trybunał Konstytucyjny (Włochy) – skład i materia jaką zajmuje się

  Skład: 

  - 15 członków, których powołują następujące podmioty: 1/3 powołuje prezydent, 1/3 parlament na wspólnym posiedzeniu izb, 1/3 wyższe sądownictwo powszechne i administracyjne

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rząd włoski i rola w nim premiera

  - składa się z premiera i ministrów 

  - rząd działa pod kontrolą izb i odpowiada politycznie za swoje zadania

  - zadania rządu:

  • kierowanie ogólną polityką państwa

  • przygotowywanie i przedkładanie parlamentowi programu politycznego oraz jego realizacja

  • występowanie z inicjatywą ustawodawczą

  •...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /974

  praca w formacie txt

Do góry