Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Polityka spójności

  Charakterystyka

  Polityka spójności polega na wzmocnieniu spójności gospodarczej i społecznej Wspólnoty Europejskiej, poprzez zmniejszenie dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zacofania regionów lub wysp najmniej uprzywilejowanych, w tym obszarów wiejskich. Celem polityki spójności...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.06.2011 Znaków /6 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kurtoza

  Charakterystyka

  <br

  Kurtoza jest to względna miara koncentracji i spłaszczenia rozkładu (termin stosowany w statystyce i rachunku prawdopodobieństwa). Określa rozmieszczenie i koncentrację wartości (zbiorowości) w pobliżu średniej. Występuje on w postaci stosującej moment centralny czwartego rzędu:...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.06.2011 Znaków /2 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEPISY KOŃCOWE RZECZYPOSPOLITEJ

  Art. 30.

  Do zmiany ustawy niniejszej wymagana jest większość dwóch trzecich ustawowej liczby posłów.

  Art. 31.

  Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim ministrom.

  Art. 32.

  Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEPISY PRZEJŚCIOWE RZECZYPOSPOLITEJ

  Art. 27.

  Osobna ustawa powoła organy właściwe do orzekania w sprawach, wynikających z odpowiedzialności konstytucyjnej ministrów oraz z odpowiedzialności Prezydenta Rzeczypospolitej, określonej w art. 51 Konstytucji z dnia 17 marca 1921 r.

  Art. 28.

  Rząd złoży Sejmowi projekt budżetu, narodowego planu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /1 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI RZECZYPOSPOLITEJ

  Art. 20.

  1. Najwyższa Izba Kontroli bada pod względem finansowym i gospodarczym działalność władz, instytucji i przedsiębiorstw państwowych.

  2. Rada Państwa może zlecić Najwyższej Izbie Kontroli jednorazowe lub stałe kontrolowanie wszystkich lub niektórych jednostek samorządowych oraz związków lub...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZĄD RZECZYPOSPOLITEJ

  Art. 17.

  Na czele Rządu stoi prezes Rady Ministrów, pod którego przewodnictwem ministrowie tworzą Radę Ministrów.

  Art. 18.

  1. Dla rozpatrzenia spraw wyjątkowej wagi na życzenie Prezydenta Rzeczypospolitej prezes Rady Ministrów zwołuje Radę Gabinetową.

  2. Radę Gabinetową stanowi Rada Ministrów pod...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RADA PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ

  1. Do Rady Państwa wchodzą: Prezydent Rzeczypospolitej jako przewodniczący, Marszałek i wicemarszałek Sejmu Ustawodawczego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

  2. W czasie wojny do Rady Państwa wchodzi również Naczelny Dowódca Wojska Polskiego.

  3. Na jednomyślny wniosek Rady Państwa Sejm może uzupełnić...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /1 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ

  Sejm wybiera Prezydenta Rzeczypospolitej na lat siedem bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich ustawowej liczby posłów.

  Dla sprawowania urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio przepisy art. 40, 42, 43, 44, 45, ust.1, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 i 53...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEJM USTAWODAWCZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  Zakres działania Sejmu Ustawodawczego obejmuje:

  a) uchwalenie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

  b) ustawodawstwo,

  c) kontrolę nad działalnością Rządu i ustalenie zasadniczego kierunku polityki Państwa.

  1. Sejm może w drodze ustawy udzielić Rządowi pełnomocnictw do wydawania dekretów z mocą...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /3 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAJWYŻSZE ORGANA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  Najwyższymi organami Rzeczypospolitej Polskiej są: w zakresie ustawodawstwa - Sejm Ustawodawczy, w zakresie władzy wykonawczej - Prezydent Rzeczypospolitej, Rada Państwa i Rząd Rzeczypospolitej, w zakresie wymiaru sprawiedliwości - niezawisłe sądy.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /257

  praca w formacie txt

Do góry