Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki - „Wirtualne wytwarzanie”

  W ostatnich latach pojawiła się koncepcja tzw. „wirtualnego wytwarzania” (virtual manufacturing). Wirtualne wytwarzanie polega na wykorzystaniu zewnętrznych zasobów przy produkcji wyrobów. Przy takim podejściu przedsiębiorstwo zatrzymuje funkcje projektowe i marketingowe, natomiast produkcja, częściowo lub w...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011 Znaków /2 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki - „Wirtualna integracja”

  „Wirtualna integracja” oznacza skoncentrowanie się na potrzebach klientów, przyspieszeniu obrotów zapasami, bliskiej współpracy z dostawcami podzespołów oraz przerzuceniu czynności nie należących do głównego strumienia działalności.Przykładem takiego podejścia jest firma Dell, zajmująca się montażem...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011 Znaków /2 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki - ECR (Efektywna Obsługa Konsumenta)

  Automatyzacja przepływu informacji daje efekty ekonomiczne tylko wtedy gdy jest połączona z jednoczesnym usprawnieniem przepływu towarów. Na stykach kontaktów z partnerami handlowymi występują nieefektywne operacje przekazywania informacji o towarach, jak i samych towarów. Prace nad analizą tych barier...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011 Znaków /5 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki - Zintegrowane łańcuchy logistyczne

  Kierunkiem, w którym podążają obecnie organizacje pragnące utrzymać konkurencyjność, jest zacieśnianie współpracy w ramach Zintegrowanych Łańcuchów Logistycznych, w których procesy wychodzą poza granice przedsiębiorstw i rozciągają się od dostawców surowców i podzespołów poprzez producentów i...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011 Znaków /8 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja klasycznych systemów planowania

  Planowanie nie jest now  ide . Ju  w  9 6 roku Henri Fayol zaliczy  je (pod nazw  „przewidywanie”) do pi ciu wyodr bnionych przez siebie funkcji administracyjnych przedsi biorstwa. „Przewidywa ” znaczy o, wed ug niego, snu  okre lone przypuszczenia co do przysz o ci i przygotowywa  j . Przewidywanie jest ju  pocz...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011 Znaków /1 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest logistyka?

  W latach 90 naszego stulecia nastąpiło upowszechnienie w praktyce gospodarczej i literaturze ekonomicznej pojęcia “logistyka”. Historia tego słowa sięga dalekiej przeszłości i wiąże się z greckim – logos lub logicos (oznaczające liczenie, sztukę liczenia, prawidłowe myślenie) oraz z językiem...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011 Znaków /17 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe obszary działań logistycznych w przedsiębiorstwie

  1. prognozowanie popytu na wyroby finalne przedsiębiorstwa

  podstawa do planowania: zaopatrzenia, transportu zewnętrz. i wewnętrz., zagospodarowanie magazynów

  2. zaopatrzenie materiałowe produkcji

  wybór dostawców, planowanie zakupów, kontrola jakości surowców kupowanych,

  negocjowanie cen

  3. manipulacje...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011 Znaków /1 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie potrzeb materiałowych w przedsiębiorstwie

  Logistyka zaopatrzenia - jej celem jest zapewnienie ciągłości produkcji poprzez zaopatrywanie w surowce i materiały, które jest organizowane po możliwie najniższych kosztach albo podstawowym celem logistyki jest minimalizacja kosztów procesów zaopatrzeniowych przy zapewnieniu ciągłości produkcji.

  Plany...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i rozwój logistyki w przedsiębiorstwie

  I. Ujęcie, rozumienie rzeczowe (przedmiotowe)Logistyka to procesy fizycznego przepływu dóbr materialnych; surowców, materiałów, półproduktów, wyrobów gotowych oraz informacji im towarzyszących w przedsiębiorstwie oraz między przedsiębiorstwami (załadunek, transport).

  W tym znaczeniu występuje ona w...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centra usług logistycznych

  Jednym z warunków sprawnego przemieszczania produktów w systemie eurologistki jest tworzenie węzłowych punktów modalnych sieci logistycznej, nazywanych centrami usług logistycznych (CUL). Przejściową formą tworzenia centrów usług logistycznych były zintegrowane zespoły magazynów, zwane także dzielnicami...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011 Znaków /8 018

  praca w formacie txt

Do góry