Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  System stałego kursu walutowego

  Charakterystyka

  Istnieje wiele odmian stałego kursu walutowego, w praktyce można wyodrębnić cztery jego formy:

  Sztywny kurs walutowy, utrzymywany bez względu na zmianę warunków gospodarczych, pomimo występowania np. inflacji i bezrobocia. System stałych kursów walutowych odrzucający ideę sztywnych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.07.2011 Znaków /2 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System stałego kursu walutowego

  Charakterystyka

  Istnieje wiele odmian stałego kursu walutowego, w praktyce można wyodrębnić cztery jego formy:

  Sztywny kurs walutowy, utrzymywany bez względu na zmianę warunków gospodarczych, pomimo występowania np. inflacji i bezrobocia. System stałych kursów walutowych odrzucający ideę sztywnych...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.07.2011 Znaków /2 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczenie konkurencyjne

  Charakterystyka

  Otoczenie konkurencyjne organizacji tworzą wszystkie te podmioty, które nawiązują z nią powiązania biznesowe o charakterze konkurencyjnym bądź kooperacyjnym. Uczestnicy ci mogą sobie wzajemnie ułatwiać działalność albo też szkodzić. W skład otoczenia konkurencyjnego wchodzą więc...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.07.2011 Znaków /3 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka zstępująca

  Charakterystyka

  Metodyka wstępująca (przyrostowa) - zakłada rozbicie etapu realizacji projektu informatycznego na mniejsze fragmenty i realizację jedynie wybranych, lub wszystkich ale przy założeniu rozłożenia ich w czasie i realizacji zgodnie z potrzebami lub możliwościami finansowymi przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.07.2011 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agent zmiany

  Wprowadzenie

  Jednym z typowych zagadnień rozważanych na gruncie organizacji|teorii zarządzania zmianami organizacyjnymi jest identyfikacja i analiza celów i funkcji|funkcji (ról) spełnianych przez pracowników firmy jako uczestników procesu zmian, tzn. dwóch kategorii osób - podmiotów tych zmian:

  ...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.07.2011 Znaków /7 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesna dorosłość: szanse rozwoju - Pełnia życia

  Nie tyle liczba, co waga nowych wydarzeń życiowych (małżeń­stwo, rozwód, opieka nad dziećmi, zmieniające się często role zawodowe i społeczne itd.) decyduje o konieczności dokonania gwałtownego zwrotu w sposobie funkcjonowania. Wy­korzystanie w pełni „okazji”, które przynosi ze sobą wczesna...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesna dorosłość: szanse rozwoju - Samokontrola

  Dorosłość oznacza znaczną zdolność panowania nad własnymi procesami psychicznymi i wła­snymi zachowaniami (Wygotski, 1971). Dorosły intencjonalnie organizuje swoje wysiłki w celu niedopuszczenia do sytuacji utraty kontroli, a gdy tak się stanie dąży do jej odzyskania. Tym, co pozwala zabez­pieczyć...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesna dorosłość: szanse rozwoju - Etyczność

  Moment uformowa­nia się systemu etycznego stanowi punkt zwrotny w sposobie orga­nizowania za­chowań młodego dorosłego. Dochodzi wtedy do uwolnienia od wczesnodziecięcego po­czucia moralnego obo­wiązku i ideologicznego zobowiązania okresu młodości. Własny system etyczny stanowi podstawę działania na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesna dorosłość: szanse rozwoju - Światopogląd

  U podstaw poglądów młodego dorosłego na temat stanów świata leży hierarchicznie zorganizowana, uświado­miona struktura wartości. Treść, jak i sposób uporząd­kowania wartości decydują o specyfice możliwych do wytworzenia własnych wizji porządku świata i projek­tów własnego zorganizowania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesna dorosłość: szanse rozwoju - Izolacja społeczna

  Izolacja to skłonność do wypierania się, ignorowania czy nisz­czenia tych „sił”, których istota wydaje się być dla kogoś niebezpieczna. Bliskość z ludźmi czy ideami nie byłaby jednak tak naprawdę możliwa bez skutecz­nego wyparcia się innego ich układu. Każdy, kto jest pewien swojego „punktu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 050

  praca w formacie txt

Do góry