Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  METODY HERMENEUTYCZNE

  Metody hermeneutyczne w rozwaŜanym tu znaczeniu to metody badania czy wydobywania sensu struktur lub tworów znakowych. W hermeneutyce badany przedmiot ujmowany jest jako tekst, znak, symbol (czegoś). MoŜe to być przedmiot pozaznakowy, lecz potraktowany jako tekst znaczący (jakby-tekst), znak lub symbol, przy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /2 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY LOGICZNO - LINGWISTYCZNE

  Chodzi tu o metody badania języka i tworów językowych w aspekcie ich funkcji poznawczych i przypoznawczych, o sposoby przeprowadzania opisu, eksplikacji, precyzacji, ujawniania implikacji czy konsekwencji stosowanego  języka, sensu i ról poznawczych wyraŜeń stanowiących językowe formuły (odpowiedniki)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /4 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY FENOMENOLOGICZNE

  Metody fenomenologiczne to metody dotyczące tego, co i jak dane, metody docierania do danych (tego, co poznawczo zastane) i uzyskiwania ich opisu. WyróŜnić naleŜy cztery zasadnicze metody fenomenologiczne. Metoda oglądu i opisu tego, co i jak dane, jest podstawową metodą dla tych, którzy odwołują się do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /15 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY FILOZOFICZNE

  Metody uprawiania filozofii są związane z przyjętymi koncep-cjami poznania, nauki i filozofii. MoŜna je dzielić na metody spe-cyficznie filozoficzne i niespecyficznie filozoficzne. Już wyżej określiliśmy metodę jako istotny czynnik naukotwórczy. Metody stosowane w filozofii  moŜna dzielić na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /2 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IRRACJONALISTYCZNA KONCEPCJA FILOZOFII

  Według ostatniej z wymienionych koncepcji filozofia jest pewnym osobiście (osobowo) zorientowa-nym ujęciem sensu całości tego, co jest, lub pozycji człowieka w  świecie, jest sposobem bycia człowieka w  świecie poprzez syntetyczne usensownianie  świata, poprzez szczególną orientację własnej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LINGWISTYCZNA KONCEPCJA FILOZOFII

  Według tej koncepcji (popu-larnej np. wśród przedstawicieli anglosaskiej filozofii analitycznej) klasyczna problematyka filozoficzna, zwłaszcza metafizyczna, bądź wymyka się naukowym badaniom, bądź nie jest jeszcze dostatecznie przygotowana do racjonalnych rozstrzygnięć. Racjonalnie, odpowiedzialnie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEOPOZYTYWISTYCZNA KONCEPCJA FILOZOFII

  Jest to koncepcja gło-szona przez przedstawicieli „Koła Wiedeńskiego", działającego w latach dwu-dziestych XX w. . Według tej koncepcji istnieją dwa zasadnicze rodzaje nauk: nauki formalne i nauki realne. Pierwsze mają charakter czysto analityczny, oparte są na pewnych konwencjach określających sposób...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /1 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYTYWISTYCZNA KONCEPCJA FILOZOFII

  Koncepcja ta wiąże się ze s c j e n t y z m e m , tzn. z poglądem, iŜ najdoskonalszą, wzorcową postać wiedzy ludzkiej stanowią nauki przyrodnicze typu matematyczno-fizykalnego. Została ona wyraźnie sformułowana w XIX wieku. Według niej filozofia nie stanowi odrębnej wiedzy, nie ma własnego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /2 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYCZNA KONCEPCJA FILOZOFII

  Według tej koncepcji filozofia jest wiedzą autonomiczną (o własnym przedmiocie i odpowiedniej do niego metodzie), o charakterze naukowym (racjonalnym), a więc intersubiektywnie komu-nikatywną i kontrolowalną, uzyskaną przy uŜyciu jedynie naturalnych zdolności poznawczych człowieka, zabezpieczających w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /2 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZNANIE FILOZOFICZNE - POZORNA JAŁOWOŚĆ FILOZOFII

  Rozmaitość poglądów i stanowisk filozoficznych, nawet w sprawach fundamentalnych i  - wydawałoby się - ele-mentarnych, jest przysłowiowa. Skłania to wielu do  wątpienia w moŜliwość intersubiektywnego rozstrzygania filozoficznej problematyki. Podobnej sytuacji - uwaŜa się - nie ma w innych naukach...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /4 342

  praca w formacie txt

Do góry