Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  R. INGARDENA KONCEPCJA FILOZOFII BYTU

  Ontologię i metafizykę Ingarden uwaŜa za dwa odrębne i zasadnicze działy badań filozoficznych. Ontologia w tym ujęciu to nauka aprioryczna (tzn. epistemologicznie niezaleŜna od doświadczenia, oparta na oglądzie ejdetycznym), która w intuitywnej analizie zawartości idei odkrywa związki konieczne między...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /10 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOMISTYCZNA KONCEPCJA METAFIZYKI

  W tomizmie metafizyka (filozofia bytu) jest centralnym i podstawowym działem filozofii („pierwszą filo-zofią"); jej charakter i walor decyduje o wartości i roli całej filozofii. Zdaniem niektórych tomistów właściwie cała filozofia sprowadza się do metafizyki, jest  bądź metafizyką ogólną, bądź...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /11 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMATYKA TEORII POZNANIA

  Wstępna, niejako metateoretyczna grupa zagadnień związana jest z wyborem przedmiotu i celu teorii poznania, z ustaleniem punktu wyjścia oraz metody. PoniewaŜ i w tych rozważaniach chodzi o badanie poznania w aspekcie jego prawdziwości w sposób niedogmatyczny i uchylający niebezpieczeństwo popełnienia ...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /2 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA TEORII POZNANIA

  Dla teorii poznania szczególnie waŜną sprawą jest wybór odpowiedniej metody, właściwego sposobu stawiania i roz-wiązywania problemów teoriopoznawczych. Ma to być bowiem nauka w pełni niedogmatyczna, niejako samouzasadniająca się, poznawczo całkowicie samo-dzielna.

  Konstruując swoją naukę, teoretyk...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /1 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKREŚLENIE TEORII POZNANIA. STOSUNEK DO INNYCH NAUK

  Teoria poznania jest nauką filozoficzną. Szuka bowiem w zakresie swojej proble-matyki tego, co ostateczne, najbardziej podstawowe. Bada moŜliwość w pełni krytycznej, radykalnie niedogmatycznej, uchylającej niebezpieczeństwo błędu „petitio principii" samoświadomości (oceny) wartości ludzkiego poznania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /4 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓŻNE KONCEPCJE TEORII POZNANIA

  Naukę, jak wiemy, określają jej przedmiot, aspekt, cel i metoda. Panuje zgoda co do tego, iŜ teoria poznania zajmuje się wartością poznania. Dalsze jednak określenie zarówno tej wartości, jak i innych czynników i momentów - wchodzących w grę przy pojmowaniu teorii poznania - rodzi róŜne problemy i jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /11 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŹRÓDŁA PROBLEMATYKI TEORIOPOZNAWCZEJ

  Istnieją dwa zasadnicze źródła problematyki teoriopoznawczej, dwa główne motywy uprawiania teorii poznania: fakt rozbieŜności rezultatów poznawczych, ulegania złudzeniom i pomyłkom oraz fakt dogmatyczności nauk. Pierwszy prowadzi do odróżnienia między poznaniem prawdziwym i nie prawdziwym (fałszywym) i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGIKA NAUKI

  Następną nauką logiczną jest m e t o d o l o g i a nauk i t e o r i a n a u k i ; niektórzy używają tych terminów zamiennie, inni posługują się nazwą „logiczna teoria nauki", w języku angielskim występuje termin „philosophy of science", stosujący się przede wszystkim do teorii przyrodoznawstwa. W...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /2 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGIKA JĘZYKA

  Logiczną teorię języka, zwaną też s e m i o t y k ą najogólniej moŜna określić jako naukę o poznawczych funkcjach czy poznawczej sprawności języka. Z tym  Ŝe semiotyka rozwaŜa tę sprawę raczej od strony formalnej, pozostawiając teorii poznania problemy związane wprost z prawdziwością. WyróŜnia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /2 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGIKA FORMALNA

  Jest to nauka o pewnych formalnych relacjach, które moŜna interpretować co najmniej dwojako. Weźmy np. twierdzenie logiki z zakresu sylogistyki (chodzi o sylogizm Barbara) w postaci: jeśli kaŜde M  jest P  i kaŜde S jest M, to kaŜde S jest P. Przy jednej interpretacji jest to prawo dotyczące wynikania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /11 331

  praca w formacie txt

Do góry