Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PROBLEMATYKA ESTETYKI - Teoria wartości estetycznych

  Jest tu mowa o istocie piękna (wartości estetycznej), o jego rozmaitych postaciach i odmianach, sposobie istnienia, o stosunku do innych (typów) wartości. Na ogół przyjmuje się,  że należy wyróŜnić wiele wartości estetycznych (np. wdzięk, wzniosłość, ładność, śliczność), dyskutuje się, czy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKREŚLENIE ESTETYKI

  Wyraz „estetyka" wywodzi się z greckiego: αΐσϋησις = wrażenie, spostrzeżenie zmysłowe; terminem tym niektórzy stoicy nazywali bezpośrednie poznanie (wyczucie) piękna. Powszechnie zresztą można powiedzieć - piękno wiązano (tak czy inaczej) ze zmysłowością, z naocznością, chociaż często uważano...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /4 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMATYKA ETYKI - Teoria percepcji i oceny moralności

  Można ten dział rozważań traktować albo jako kontynuację rozważań o człowieku, albo jako wyspecjalizowany dział teorii poznania. Wchodzą tu w grę zarówno analizy fenomenologiczne, jak i logiczno-językowe i metodologiczne.

  W tym dziale omawia się istnienie i charakter percepcji moralności, charakter...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMATYKA ETYKI - Etyka specjalna

  Tutaj mieściłyby się takie działy, jak etyka zdrowia (i uprawiania sportów), etyka  życia seksualnego, etyka  życia rodzinnego, etyka pracy (i uprawiania zawodów), etyka twórczości, etyka  życia gospodarczego (działalności gospodar-czej), etyka rozrywki i zabawy, etyka walki, etyka państwa (obywatelska)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMATYKA ETYKI - Teoria sprawności moralnych (aretologia)

  Ten dział - o ile jest szczegółowo rozbudowany - nazywany bywa etyką szczegółową i jest kontynuacją działu poprzedniego. Ogólna teoria sprawności należy do teorii człowieka. Rozważa się tu istotę i rodzaje sprawności, cnoty i wady. NajwaŜniejsze cnoty to roztropność, umiarkowanie, męstwo...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMATYKA ETYKI - Teoria postępowania moralnego

  Chodzi tu o analizę czynu moralnego, tzn. świadomego i wolnego postępowania człowieka, stojącego wobec wartości moralnej, ponoszącego odpowiedzialność, podlegającego prawu moralnemu. Rozważa się tu warunki i motywy postępowania kwalifikowalnego moralnie, istotę i rolę sumienia, sankcje. Ten dział...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMATYKA ETYKI - Teoria wartości moralnych

  Chodzi tu o ilość wartości moralnych, o stosunek między dobrem (moralnym) a godziwością, doskonałością, powinnością; o sposób istnienia wartości moralnych i ich pozycję wśród innych wartości; o relację między dobrem a bytem. Ten dział etyki jest powiązany z ogólną teorią bytu i ogólną teorią...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMATYKA ETYKI

  Najczęściej wyróżnia się etykę ogólną i szczegółową. Drugą dzieli się albo według rodzajów obowiązków moralnych (względem siebie, względem innych wziętych indywidualnie, względem innych wziętych społecznie, względem Boga), albo według sprawności moralnych (cnót).

  Pożyteczne jest może...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKREŚLENIE ETYKI

  Wyraz „etyka" pochodzi od greckiego słowa ήΰος (= obyczaj) i etymologicznie oznacza naukę o obyczajach (nie: naukę obyczajów), czyli o tym, co przystoi w postępowaniu, co jest godne czynienia. Termin ten występował u Greków, u Rzymian bywał zastępowany wyraŜeniem „filozofia moralna". W  średniowieczu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /5 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMATYKA AKSJOLOGII

  Wyodrębnienie teorii wartości (aksjologii) jako osobnego działu filozofii zaproponowano dopiero na przełomie XIX i XX w. w kręgu brentanistów i neokantystów. Propozycję tę przygotowało wprowadzenie rozziewu między opisem a oceną, między bytem a powinnością (Hume, Kant) oraz przeprowadzenie szeregu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /7 078

  praca w formacie txt

Do góry