Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  SPÓR O PRZEDMIOT POZNANIA - DWIE WERSJE SPORU: METAFIZYCZNA I TEORIOPOZNAWCZA

  Wyróżnia się spór o to, czy istnieje byt niezaleŜny od świadomości poznającej (lub inaczej formułując: w jaki sposób istnieją przedmioty naszego poznania?), oraz spór o to, co poznajemy (co jest przedmiotem naszego poznania), a w szczególności: czy poznajemy przedmioty niezaleŜne od świadomości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /4 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPÓR O PRZEDMIOT POZNANIA

  Jednym z podstawowych sporów filozoficznych  jest spór między realizmem a idealizmem o przedmiot (zakres, granice) poznania, o poznawalność tego, co istnieje. Odgrywa on centralną rolę w filozofii nowoŜytnej, częściowo i we współczesnej. Pamiętać przy tym naleŜy o wielości znaczeń terminów „realizm" i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTERIORYZM A APRIORYZM

  Aposterioryzm,  czyli empiryzm teoriopoznawczy, akcentuje rolę doświadczenia w naszym poznaniu. Ważne w tej sprawie jest to, jak pojmuje się doświadczenie. Aposterioryzm skrajny głosi,  Ŝe wszelka wiedza wartościowa ma charakter empiryczny, oparta jest na doświadczeniu. Spośród róŜnych odmian...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /2 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPORY O ŹRÓDŁA POZNANIA

  Dwa zasadnicze spory dotyczące źródeł poznania ludzkiego to spór między aposterioryzmem a aprioryzmem i spór między racjonalizmem a irracjonalizmem. Pierwszy to spór o ilość rodzajów czynności poznawczych, a zwłaszcza rodzajów bezpośredniego poznania, o powiązania między nimi (ze względu na spełniane...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZNANIE - STAWIANIE PYTAŃ

  Jak słusznie pisze I. Dąmbska, „[...] od pytań zadawanych sobie lub otoczeniu zaczyna się czynne poznawanie rzeczywistości, pytanie więc jest istotnym składnikiem badania, poszukiwania". Wiedza rozwija się przez formułowanie i stawianie pytań oraz szukanie na nie właściwych i prawdziwych odpowiedzi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /4 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZNANIE - UZASADNIENIE

  Uzasadnić jakieś poznanie to podać rację jego rzetelności lub wiarygodności, okazać,  Ŝe coś jest racją. Uzasadnianie to czynność okazywania racji (ktoś uzasadnia poznanie). Uzasadnienie to racja lub stosunek zachodzący między racją a poznaniem (coś uzasadnia poznanie). Uzasadnienie dotyczy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /4 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZNANIE - TYPY ROZUMOWAŃ

  Szeroko pojęte rozumowanie to jakakolwiek ope-racja myślowa, a w szczególności operacja polegająca na uznawaniu jednych sądów (zdań) na podstawie innych, na dobieraniu racji lub następstw dla danych sądów, na rozwiązywaniu zagadnień (znajdowaniu odpowiedzi na pytania). Istnieją rozmaite klasyfikacje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /5 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZNANIE - PODZIAŁ LOGICZNY

  Rozmaite funkcje poznawcze lub przypoznawcze pełni podział logiczny, a zwłaszcza jego złoŜona, wielostopniowa postać - klasyfikacja. Podział logiczny odróŜniamy od podziału fizycznego, który zachodzi wówczas, gdy np. tniemy jakiś przedmiot materialny na kawałki albo segregujemy (grupujemy) jakiś zbiór...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /2 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZNANIE - DEFINICJE

  Zarówno przy uzyskiwaniu wiedzy o przedmiotach w bez-pośrednim z nimi kontakcie, w ich analizie niejako w obliczu poznawanych przedmiotów, jak i ostatecznym formułowaniu i porządkowaniu wiedzy doniosłą rolę odgrywają definicje, określenia, dotyczące bądź poznawanych przedmiotów, bądź pojęć i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /3 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAS

  Ogólna charakterystyka

  "FAS - Free Alongside Ship" (...oznaczony port załadunku) - incoterms grupy F, użyty, oznacza ustanie obowiązków sprzedającego w momencie dostarczenia towaru do załadunku w uzgodnionym z kupującym porcie. Kupujący ponosi wszelkie ryzyko i koszty związane z transportem towaru od tego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /1 982

  praca w formacie txt

Do góry