Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Analiza wskaźnikowa

  Charakterystyka

  Analiza wskaźnikowa jest to metoda analizy finansowej przedsiębiorstwa, która polega na obliczaniu szeregu wskaźników z dostępnych danych w sprawozdaniach finansowych i ocenie porównawczej w czasie(czyli danymi dotyczącymi tego samego przedsiębiorstwa w różnych okresach) i przestrzeni...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /2 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza wskaźnikowa

  Charakterystyka

  Analiza wskaźnikowa jest to metoda analizy finansowej przedsiębiorstwa, która polega na obliczaniu szeregu wskaźników z dostępnych danych w sprawozdaniach finansowych i ocenie porównawczej w czasie(czyli danymi dotyczącymi tego samego przedsiębiorstwa w różnych okresach) i przestrzeni...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /2 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAUKI DEDUKCYJNE I INDUKCYJNE

  Wspomnieliśmy wyżej o głównych grupach nauk , o bezpośrednim i pośrednim uzasadnianiu twierdzeń i typach wnioskowania jako uzasadniania pośredniego . Mówiliśmy również o dedukcyjnej metodzie budowania teorii oraz o asemantycznej (czysto syntaktycznej) i semantycznej interpretacji sformalizowanych systemów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /2 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE WIEDZY KONIECZNEJ

  Można wyróżnić następujące rodzaje wiedzy koniecznej:

  1) Wiedza konieczna analitycznie:

  (a)  tautologie logiczne (np.: C p p),

  (b)  podstawienia tautologii (np.: Kawaler jest kawalerem),

  (c)  definicyjne podstawienia tautologii (np.: Kawaler jest to męŜczyzna nieŜonaty).

  2) Wiedza konieczna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /1 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STANOWISKA W SPRAWIE WIEDZY KONIECZNEJ

  Czy istnieje wiedza konieczna i jaki ma charakter? NaleŜy tu wymienić następujące stanowiska:

  (1) Wiedza konieczna nie istnieje. Wszelka wiedza oparta jest na doświadczeniu, a rejestrowanie, zestawianie rezultatów poznawczych doświadczeń moŜe doprowadzić co najwyŜej do wyników prawdopodobnych. Wszelka...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /5 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAGADNIENIE WIEDZY KONIECZNEJ

  Od czasów Hume'a i Kanta w filozofii europejskiej podwaŜano moŜliwość istnienia wiedzy zarazem koniecznej i rzeczowej (przedmiotowej). JednakŜe intelekcja, chwytająca związki sensu (rozumienie czegoś), jest warunkiem koniecznym uprawiania wiedzy racjonalnej, naukowej; a sens przedmiotów wiedzie ze sobą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /2 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STANOWISKA W SPRAWIE UNIWERSALIÓW

  Nie wchodząc w bogate dzieje zagadnienia ani w szczegóły dyskusji, poprzestaniemy na wymienieniu głównych stanowisk w tej sprawie. N o m i n a 1 i z m głosi, iŜ istnieją wprawdzie nazwy ogólne, nie istnieją jednak ani pojęcia, ani przedmioty ogólne. Wobec tego nazwy ogólne to skróty lub zespoły nazw...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /6 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIWERSALIA

  Ogół może wystąpić w języku (jako nazwa ogólna), w świadomości (jako pojęcie ogólne) i w sferze transcendentnej względem języka i świadomości poznającej (jako przedmiot ogólny, czyli idea). Nazwa ogólna to wyrażenie, które na mocy swego znaczenia (w danym języku) nadaje się na nazwę dla wielu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /3 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAGADNIENIE UNIWERSALIÓW

  Na otaczający nas, empirycznie dany  świat składają się rozmaite przedmioty jednostkowe, natomiast w naukach poszukuje się wiedzy ogólnej, formułowanej za pomocą ogólnych pojęć. W jaki sposób to, co ogólne, odnosi się do tego, co jednostkowe?

  Czy istnieje ogół i jaką rolę odgrywa w naszym poznaniu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STANOWISKA W SPRAWIE JAKOŚCI ZMYSŁOWYCH

  Czy jakości zmysłowe obiektywnie przysługują przedmiotom materialnym? Czy spostrzeŜenia zmysłowe wiernie nas informują o treściowym uposaŜeniu  świata realnego? Rozmaite odpowiedzi na te pytania zgrupować moŜna w kilka zasadniczych stanowisk:

  1)  Realizm integralny (jako stanowisko przedfilozoficzne:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /5 983

  praca w formacie txt

Do góry