Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  OZNAKI I ZNAKI W SENSIE WŁAŚCIWYM

  Oznaka to jakiś przedmiot naturalny (zastany), powiązany rzeczowo z innym przedmiotem (najczęściej jako skutek określonej przyczyny) i swoim zachodzeniem wskazujący na zachodzenie (swej) przyczyny. Na przykład wysypka na ciele jako oznaka (objaw) choroby, dym jako oznaka ognia. Podmiot traktujący pewien...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /3 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE ZNAKÓW. SYSTEMY ZNAKÓW

  Znaki (w sensie właściwym) dzielą się na znaki ikoniczne (obrazy) i znaki konwencjonalne. Znak pełni swe funkcje znakowe (semiotyczne) w zasięgu określonego kodu, w powiązaniu z innymi znakami danego systemu i w opozycji do nich. Szczególnym typem systemu znaków jest język.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOSÓB ISTNIENIA ZNAKU

  Na temat sposobu istnienia znaków (i systemów znaków, np. języka) sformułowano rozmaite poglądy. Zagadnienie to jest szczególnym przypadkiem zagadnienia sposobu istnienia rozmaitych wytworów ludzkich i szczegółową postacią sporu między realizmem a idealizmem (w wersji metafizycznej).

  A oto główne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /3 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE ZNAKU

  Zachodzi rozbieżność w nazewnictwie poszczególnych funkcji znaków, a takŜe w poglądach na ilość zasadniczych spośród nich. Sprawy te związane są z poglądami na istotę i sposób istnienia znaku. Wraz z R. Ingardenem wyróŜniamy tu cztery główne role znaku: przedstawianie, komunikowanie, wyraŜanie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /1 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA ZNAKU

  W kaŜdym znaku wyróżnia się dwie warstwy: nosiciela znaczenia i znaczenie (znaku). Nosicielem znaczenia (sensu) jest - zazwyczaj przynajmniej - jakiś przedmiot materialny, intersubiektywnie dostępny, ale wzięty nie w swej indywidualności (jako określony konkret materialny), lecz w swej typowości, w typowej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /1 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZERSZE I WĘŻSZE POJĘCIA ZNAKU

  Przy najszerszym rozumieniu termin „znak" oznacza wszelki przedmiot, który w jakikolwiek sposób odnosi jego uŜytkownika (jako znaku) do czegoś transcendentnego względem tego przedmiotu, który stanowi medium  (środek) w docieraniu do czegoś, w udostępnianiu czy przywoływaniu czegoś innego (desygnatu znaku...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /2 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISTOTA I FUNKCJE ZNAKÓW. SPOSÓB ISTNIENIA ZNAKÓW

  Znak to twór dwuwarstwowy (dwustronny), złoŜony z nosiciela znaczenia i znaczenia. Spośród rozmaitych funkcji znaku naczelną jest odsyłanie jego uŜytkownika do przedmiotu innego niŜ sam znak.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTERPRETACJE NAUK INDUKCYJNYCH

  Różnicę między naukami przyrodniczymi a humanistycznymi (zwanymi teŜ społecznymi) upatrywano w róŜnych momentach (pomijamy róŜnice przedmiotów): w przesłankach (humanistyka oprócz zdań empirycznych przyjmuje zdania oparte na rozumieniu  czyichś wytworów, wypowiedzi, znaków, oprócz ekstraspekcji posługuje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /8 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTERPRETACJE NAUK DEDUKCYJNYCH

  Typowe przykłady nauk (teorii) dedukcyjnych stanowią systemy logiczne i matematyczne, np. dwuwartościowy system rachunku zdań lub teoria mnogości. Nie wchodząc w historyczne postacie tych teorii, wymieńmy ich współczesne interpretacje. Zwracamy tu uwagę na dwa momenty: sposób pojmowania charakteru i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /3 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza wskaźnikowa

  Charakterystyka

  Analiza wskaźnikowa jest to metoda analizy finansowej przedsiębiorstwa, która polega na obliczaniu szeregu wskaźników z dostępnych danych w sprawozdaniach finansowych i ocenie porównawczej w czasie(czyli danymi dotyczącymi tego samego przedsiębiorstwa w różnych okresach) i przestrzeni...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /2 363

  praca w formacie txt

Do góry