Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  STRUKTURA BYTU LUDZKIEGO. DUCH I MATERIA W CZŁOWIEKU

  Skomplikowana budowa człowieka nie jest łatwa do metafi-zycznego ujęcia. Natrafiamy tu na  ścisłe powiązanie elementów bytowo istotnie róŜnych. Ponadto stwierdzamy, iŜ człowiek jest nieprzypadkowo przyporządkowany transcendentnym względem jego doczesnej kondycji (naturalnego Ŝycia wewnątrz świata...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOLNOŚĆ WOLI

  Zachodzi pierwotne, empirycznie dane zróŜnicowanie między dwoma zasadniczymi sposobami odnoszenia się  świadomości ludzkiej do swego przedmiotu. Przy pierwszym podmiot świadomości ujmuje przedmiot tak, aby zdobyć o nim wiedzę, ustawia się tak wobec niego, aby sam przedmiot informował o sobie, o...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /14 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁANIE CZŁOWIEKA

  Działalność człowieka - jako jedności psy-chofizycznej uwikłanej w społeczeństwo - jest bardzo wielostronna i róŜnorodna. MoŜe zmierzać w róŜnych kierunkach, dąŜyć do osiągnięcia rozmaitych celów, przebiegać w sposób mniej lub bardziej zracjonalizowany lub zgoła nieracjonalny i niezorganizowany...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /5 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ludwig von Mises

  Ludwig von Mises

  Autor ponad kilkudziesięciu książek i kilkuset artykułów, uważany za lidera austriackiej szkoły ekonomiczej. Uważał, że system socjalistyczny nie przetrwa ekonomicznie, ponieważ nie może dokonać potrzebnych kalkulacji ekonomicznych.

  Życiorys

  Ludwig von Mises urodził się we...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /1 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adhokracja

  Charakterystyka

  Adhokracja - organizacja o strukturze charakteryzującej się tymczasowością. Termin wywodzi się od łacińskiego zwrotu "ad hoc" - "do tego", określającego działanie doraźne, podejmowane jednorazowo. Pozwala na maksymalizację elastyczności działania poprzez niewielki stopień formalizacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /1 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek VAT - naliczony

  Charakterystyka

  Podatek VAT naliczony wynika z oryginalnych faktur zakupu otrzymanych przez podatnika przy nabyciu towarów i usług, a w przypadku importu jest to suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego. Podatek naliczony w danej fazie to podatek zapłacony w poprzedniej fazie, który pomniejsza podatek...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek VAT - naliczony

  Charakterystyka

  Podatek VAT naliczony wynika z oryginalnych faktur zakupu otrzymanych przez podatnika przy nabyciu towarów i usług, a w przypadku importu jest to suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego. Podatek naliczony w danej fazie to podatek zapłacony w poprzedniej fazie, który pomniejsza podatek...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHICZNOŚĆ A ŚWIADOMOŚĆ

  Czy świadomość jest konieczną, konstytutywną cechą tego, co psychiczne? Czy istnieją czynności i stany psy-chiczne nieświadome? To, co psychiczne i nieświadome, musiałoby być czymś, czego wprost nie przeŜywamy.

  A więc przy rozważaniu istnienia tego rodzaju przedmiotu musimy dokonać pewnej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /5 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOSÓB POZNAWANIA DRUGICH: CIAŁO WYRAZEM PSYCHIKI

  Wielu psychologów i filozofów wymienia jeszcze jedną cechę, która ma charakteryzo-wać to, co psychiczne: przeŜycia mają być monosubiektywne nie tylko w tym sensie, Ŝe przynaleŜą do jednego jednostkowego podmiotu, ale i w tym, Ŝe są poznawczo dostępne tylko jednemu podmiotowi poznającemu, mianowicie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /8 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TO, CO PSYCHICZNE, I TO, CO CIELESNE, W CZŁOWIEKU

  Na podstawie bezpośrednich danych stwierdzamy, że jesteśmy ścisłą jednością różnorod-nych czynników, dokonuje się w nas połączenie odmiennych elementów, istotna dla kaŜdego przygodnego bytu złoŜoność przybiera u nas dodatkowe wymiary i postacie, komplikuje naszą bytową sytuację. A więc...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /19 508

  praca w formacie txt

Do góry