Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  MARKSISTOWSKA TEORIA POZNANIA

  W materializmie dialektycznym nierównomiernie rozwija się poszczególne zagadnienia teoriopoznawcze. Dokładniejsze analizy dotyczą zagadnień z zakresu teorii prawdy, teorii relacji między myśleniem a językiem, teorii nauk szczegółowych. Materializm dialektyczny opowiada się zdecydowanie za empiryzmem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /1 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKSISTOWSKA TEORIA BYTU

  Teorię bytu materializmu dialektycznego moŜna przedstawić skrótowo (w zasadniczych rysach) w postaci następujących tez:

  1. Wszystko bądź jest materią, bądź jest pochodne i zaleŜne od materii.

  Przez materię rozumie się najczęściej „obiektywny byt (rzeczywistość) dany nam we wraŜeniach zmysłowych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /5 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKSISTOWSKA KONCEPCJA FILOZOFII

  W marksizmie określa się filozofię jako uogólnienie (wyników) nauk szczegółowych i doświadczenia społecznego na danym etapie rozwoju. Rozmaite działy filozofii uwaŜa się za wzajemnie powiązane. Przy tym jednak orientacja scjentystyczna za  centralną uwaŜa teorię przyrody, antropologiczna natomiast -...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /1 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA I ROZWÓJ MATERIALIZMU DIALEKTYCZNEGO

  Na marksizm -  ściśle powiązany zespół poglądów Karola Marksa (Marxa, 1818-1883) i Fryderyka Engelsa (1820-1895), stanowiący ideologię określonego ruchu społeczno-politycznego (zwącego się naukowym socjalizmem lub komunizmem) - składają się: doktryna filozoficzna (materializm dialektyczny, zwany...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /4 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA ANALITYCZNA

  Termin „filozofia analityczna", podobnie jak termin „analiza", bywa uŜywany w róŜnych, szerszych i węższych znaczeniach. W najszerszym znaczeniu analityczną nazywa się tę filozofię, która nie dąŜy do syntez, lecz poprzestaje na dokładnym myślowym rozbiorze wybranych, szczegółowych zagadnień...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /5 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEOPOZYTYWIZM „KOŁA WIEDEŃSKIEGO"

  Trzeci pozytywizm (neo-pozytywizm) powstał w latach dwudziestych bieŜącego stulecia w Wiedniu, gdzie - na seminarium M. Schlicka - ukonstytuowało  się w r. 1923 „Koło Wiedeńskie"; program Koła ogłoszono w 1929 r. Głównymi przedstawicielami tego ugrupowania filozofów i teoretyków nauki byli M. Schlick (t...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /4 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA I GŁÓWNE ODMIANY POZYTYWIZMU

  Ogólnie można pozytywizm i kierunki zbliŜone zaliczyć do minimalistycznego nurtu filozofii europejskiej i amerykańskiej. Przejawiają one zazwyczaj znaczną ostroŜność i powściągliwość w wygłaszaniu twierdzeń o całości  świata, o jego ostatecznych zasadach (przyczynach), o istocie i celu istnienia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /3 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODMIANY NEOTOMIZMU

  Jak wspomniano wyŜej, aktualnie w tomiz-mie zachodzą niekiedy zasadnicze róŜnice zdań. Globalnie biorąc, współczesny tomizm jest szkołą otwartą na nowe orientacje i nową problematykę; nie tylko podejmuje dyskusje z innymi kierunkami i stanowiskami, ale i ulega niejednokrotnie ich wpływom. Nie wchodząc...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /5 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAZY ROZWOJU TOMIZMU

  Jak sądzą niektórzy historycy, Tomasz z Akwinu miał  świadomość oryginalności i odrębności swojej koncepcji bytu (zasadniczej sprawy w jego systemie filozoficznym), jednakŜe juŜ u jego bez-pośrednich uczniów i następców (np. u Idziego Rzymianina) nie została ona adekwatnie ujęta i przekazana. Z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /2 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NURTY, KIERUNKI, SZKOŁY, STANOWISKA W FILOZOFII

  Rozmaitość poglądów filozoficznych, punktów widzenia i teorii nie jest bynajmniej przy bliŜszym, rozumiejącym ujęciu czymś absurdalnym i poznawczo jałowym. Rozmaitość ta jest następstwem zarówno charakteru poruszanej problematyki, jak i właściwości i uwarunkowań ludzkiego poznawania. Rozwój filozofii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /7 233

  praca w formacie txt

Do góry