Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FILOZOFIA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE - TOMIZM

  Przed II wojną  światową tomizm w Polsce - mimo kilku aktywnych przedstawicieli - miał na ogół charakter eklektyczny i wtórny w sto-sunku do zagranicznego. Zresztą był uprawiany prawie wyłącznie przez du-chownych i dla duchownych.

  Po autorach podręczników ks. F. Gabrylu († 1914) i ks. K. Waisie (†1934) -...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /8 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE - FENOMENOLOGIA

  W okresie międzywojennym głównym akademickim dyskutantem z orientacją minimalistyczną, analityczno-pozytywizującą był R. I n g a r d e n (1893-1970), poprzez fenomenologię nawiązujący do klasycznej koncepcji filozofii. Jeden z najwybitniejszych fenomenologów i jeden z najwybitniejszych filozofów polskich...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /5 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE - OKRES PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

  W latach 1945-1949 w Polsce właściwie trwała kontynuacja okresu przedwojennego. Ośrodkami filozofii były uniwersytety, Polska Akademia Umiejętności w Krakowie i zrzeszające regionalne towarzystwa Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Wznowiono czasopisma: „Przegląd Filozoficzny", „Kwartalnik Filozoficzny"...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /10 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konto pozabilansowe

  Charakterystyka

  Są szczególnym rodzajem kont, ponieważ ewidencjonuje się za ich pomocą zdarzenia, które nie są operacjami gospodarczymi. Oznacza to, że zdarzenia te nie maja wpływu na strukturę bilansu danej jednostki gospodarczej ( nie mają wpływu na stan aktywów ani pasywów) .

  Rodzaje

  Przykładami...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE - OKRES MIĘDZYWOJENNY. SZKOŁA LWOWSKO - WARSZAWSKA

  W wy-niku działalności dydaktyczno-organizacyjnej K. T w a r d o w s k i e g o (1866-1938), ucznia F. Brentany, na terenach polskich powstała pierwsza nowo-czesna szkoła filozoficzna, która odrodzonej Polsce (po I wojnie  światowej) dostarczyła wielu wybitnych filozofów, logików i psychologów, uczonych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /5 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE

  W sensie szerszym współczesność w filozofii polskiej otwie-rają daty: 1895 (objęcie przez K. Twardowskiego katedry na Uni-wersytecie we Lwowie) i 1897 (załoŜenie przez W. Weryhę w Warszawie „Przeglądu Filozoficznego", pierwszego specjalis-tycznego czasopisma filozoficznego w Polsce). W sensie węŜszym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZYSTENCJALIZM FENOMENOLOGICZNY

  Wypracowana przez feno-menologię technika oglądu i opisu tego, co bezpośrednio dane, moŜe być stoso-wana nie tylko przy uprawianiu teorii poznania czy budowania podwalin teorii bytu, lecz równieŜ przy penetracji subiektywności, indywidualnego strumienia świadomości. Zresztą fenomenologowie, E. Husserl i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /2 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODMIANY EGZYSTENCJALIZMU

  Antropocentryzm moŜe mieć charakter teoriopoznawczy albo metafizyczny lub metafizyczno-aksjologiczny. Pierwszy polega bądź na obraniu ludzkiego lub podmiotowego punktu widzenia za włas'ciwy punkt wyjścia (czy punkt oparcia) filozofowania, bądź na uznaniu, Ŝe jest to jedyny dopuszczalny, prawomocny punkt...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /4 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKOŁA FENOMENOLOGICZNA

  Szkoła Husserla charakteryzuje się (głównie) wspólnymi koncepcjami poznania, filozofii i jej metod oraz poglądami na temat istnienia i sposobu poznawania sfery idealnej. Według fenomenologów wszelkie badania naleŜy rozpocząć od uzyskania bezpośredniego, w miarę moŜliwości źródłowego (tzn. takiego, w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /5 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZUMIENIE „FENOMENOLOGII"

  Termin „fenomenologia" występo-wał i przed Husserlem, jednakŜe u załoŜyciela szkoły fenomenologicznej przybrał nowe znaczenie. Wywodzi się z greckiego: (paivóuevov = to, co się jawi, zjawisko. Wynikałoby stąd, iŜ fenomenologia to nauka o zjawiskach. Trzeba od razu zaznaczyć, iŜ fenomenologia nie ma...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /2 243

  praca w formacie txt

Do góry