Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Lokalny system polityczny

  Lokalny system polityczny to normatywne i faktyczne zależności między podmiotami politycznymi działającymi w przestrzeni wyznaczonej granicami jednostki podziału terytorialnego powstające w procesie kreacji struktur władzy lokalnej, podejmowania decyzji kluczowych dla interesów wspólnoty...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korporacje prawa publicznego jako podmioty samorządu

  Członkami jednostek samorządu terytorialnego są wszyscy mieszkańcy, każdy mieszkaniec Polski z dniem 1 stycznia 1999 roku stał się jednocześnie członkiem trzech wspólnot samorządowych. Gmina, powiat i województwo stanowią terytorialna korporację samorządową ( korporację prawa publicznego )...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relacje między polityką lokalną a polityką centralną

  Typologia J. Loughlina w zakresie decentralizacji władzy publicznej:

  Państwa federalne

  Regionalne państwa unitarne

  Zdecentralizowane państwa unitarne

  Scentralizowane państwa unitarne

  Wyznaczniki pozycji regionów administracyjnych w ramach tych typów...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /1 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka lokalna – istota i podstawowe cechy

  Polityka lokalna - jest to polityka administracyjna kształtowana przez organy samorządu terytorialnego, która oznacza przede wszystkim wybór celów działania kolejności i sposobów ich realizacji pod kontem zaspokajania zbiorowych potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej. Jej wymiar lokalny ujawnia się w tym...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /1 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny a samorząd zawodowy

  Samorząd zawodowy –- powołana przez ustawę organizacja skupiająca osoby fizyczne wykonujące określony zawód zaufania publicznego bądź pełniące szczególnie odpowiedzialną służbę oraz realizująca zadania określone w przepisach prawa i/lub w statucie danego samorządu zawodowego. Samorząd zawodowy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /2 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny a samorząd gospodarczy

  Samorząd gospodarczy - jest organizacyjną formą zrzeszania się przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych w celu reprezentowania ich interesów wobec władz państwowych i samorządu terytorialnego. Jego zadaniem jest także organizowanie działań sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości. W...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny – podstawowe cechy

  Korporacyjny, zrzeszeniowy, wspólnotowy charakter

  Członkiem samorządu staje się z mocy ustawy a nie dobrowolnie

  Samorząd wykonuje zadania należące do administracji publicznej

  Zasada samodzielności – zasada decentralizacji

  Posiadanie osobowości prawnej

  powstaje tylko z...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /1 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie samorządu

  Samorząd w ujęciu węższym – grupy społeczne i ich reprezentacje, które zostały powołane przez przepisy prawa celem sprawowania funkcji administracji publicznej w formach zdecentralizowanych. Te grupy społeczne i wyłonione przez nie organy nie muszą wykonywać wszystkich swych zadań w formach...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Manipulacja i perswazja w polityce

  Manipulacja- w znaczeniu ogólnym to metoda wpływania na ludzi, która polega na zakamuflowanym kształtowaniu- bez ich wiedzy i woli- poglądów, wartości, emocji i zachowań. Manipulować można treścią i sposobem przekazywania informacji. Z punktu widzenia etyki ,każda manipulacja jest zachowaniem...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /3 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mausera przedmiotowe ujęcie metod prowadzenia kampanii wyborczej

  Mauser wziął pod uwagę dwa kryteria: styl zarządzania kampanią (profesjonalny lub nie) oraz techniki komunikowania z otoczeniem( kontakt interpersonalny z elektoratem lub przez mass media). Na tej podstawie wyodrębnił metody prowadzenia kampanii wyborczych:

  1)Marketingowo zorientowane kampanie polityczne-...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /3 802

  praca w formacie txt

Do góry