Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Formy współpracy między samorządami

  Związki międzygminne to specyficzne korporacje prawa publicznego tworzone przez samorządy gmin na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dziennik Ustaw z 2001 r., Nr 142, poz. 1591) w drodze porozumień zatwierdzanych następnie uchwałami rad tych gmin, w celu wspólnego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /2 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje województwa samorządowego

  Samorząd województwa - wyodrębniony (zasiedlający określone terytorium) w strukturze państwa związek społeczności regionalnej funkcjonujący w randze województwa, który z mocy prawa powołany jest do samodzielnego wykonywania zadań administracji publicznej, a także wyposażony w materialne środki...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /1 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje powiatu

  Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

  edukacji publicznej

  promocji i ochrony zdrowia

  pomocy społecznej

  polityki prorodzinnej

  wspierania osób niepełnosprawnych,

  transportu zbiorowego i dróg publicznych,

  kultury oraz...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /2 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje gminy

  Gmina wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

  Do zakresu jej działania należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów

  Zadania własne, zlecone i powierzone.

  Zadania i kompetencje...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /2 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura organizacyjna samorządu wojewódzkiego

  Dwa piony administracji lokalnej – samorządowa i rządowa

  Samorząd wojewódzki składa się z następujących organów:

  Sejmik województwa – organ przedstawicielski

  Zarząd województwa – organ wykonawczy, składa się z marszałka województwa, wiceprzewodniczących i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura organizacyjna samorządu powiatowego

  Dwa rodzaje powiatów: ziemskie i grodzkie (powiat i miasta na prawach powiatu)

  Miasto na prawach powiatu to gmina wykonująca zadania powiatu ma zasadach określonych w ustawie. Funkcje organów sprawuje rada miasta i prezydent miasta.

  Organy powiatu:

  Rada powiatu – organ stanowiący i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura organizacyjna samorządu gminnego

  Trzy typy gmin:

  Gmina wiejska

  Gmina miejska

  Miasta na prawach powiatu – kompetencje gminy samorządowej i powiatu

  Organy gminy:

  Rada gminy – organ kontrolny i stanowiący

  Wójt, burmistrz, prezydent miasta – organ wykonawcze

  Sekretarz i skarbnik gminy – nie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje wyborów samorządowych

  podjęcie przez ogół uprawnionych obywateli decyzji o tym, kto personalnie - w ich imieniu - jest uprawniony do podejmowania w czasie wyznaczonym granicami kadencji wiążących decyzji

  funkcje:

  Funkcja selekcyjno-kreacyjna

  Funkcja legitymizacyjna

  Funkcja...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpośrednie wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta

  W przypadku wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta obowiązują wybory bezpośrednie. Znaczy to, iż głosujemy na osobę – a nie na partię polityczną, czy komitet wyborczy. Kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta może zgłosić tylko partia lub komitet wyborczy. Wybory bezpośrednie wygrywa ten...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /1 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formuła większościowa w wyborach samorządowych

  System większości absolutnej

  Okręgi jednomandatowe

  Kandydat musi zdobyć poparcie ponad 50% głosujących

  W przypadku większej ilości kandydatów podczas pierwszego głosowania żaden z nich może nie uzyskać 50%

  System powtórnego głosowania (II tury), system alternatywnego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /595

  praca w formacie txt

Do góry