Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Najważniejsze zadania własne gminy

  Zadania własne – zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego (konstytucja)

  Wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami dla innych podmiotów

  Zaspokajanie zbiorowych potrzeb w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /1 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne akty prawne regulujące samorządy terytorialne w Polsce

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. a zwłaszcza rozdział VII

  Konwencje Rady Europy, tj. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, Europejska Konwencja Ramowa o współpracy trans granicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi

  Prawo UE, zwłaszcza: Traktat z...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /1 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francuska koncepcja władzy lokalnej

  Podstawy współczesnego podziału administracyjnego Francji ukształtowały się w okresie rewolucji francuskiej. Zniesiono wówczas podział na prowincje i wprowadzono departamenty. W tym samym czasie pojawiły się także francuskie gminy, nieco później kantony i arrondissements. Najwyższy stopień tego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /6 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Południowoeuropejski model samorządu terytorialnego

  Cechy charakterystyczne:

  Stosunkowo wąski zakres wykonywanych funkcji

  Mała swoboda podejmowania decyzji

  Duża intensywność kontaktów z władzami centralnymi

  Relatywnie duża liczba szczebli samorządowych

  Duża liczba jednostek samorządowych

  Małe rozmiary jednostek...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /1 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Północnoeuropejski model samorządu terytorialnego

  E.Page i M.Goldsmith – podział na dwa modele władz lokalnych i regionalnych, opartych na relacjach między władzami lokalnymi i centralnymi – modele północny i południowy.

  Kryteria podziału:

  Zakres pełnionych funkcji

  Swoboda podejmowania decyzji

  Intensywność kontaktów z...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /1 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada subsydiarności w Traktacie z Maastricht

  Subsydiarność jest jedną z podstawowych zasad ustrojowych Unii Europejskiej. W uproszczeniu zasada ta oznacza, że na szczeblu wspólnotowym powinny być podejmowane tylko te działania, które zapewniają większą skuteczność i efektywność, niż w przypadku, gdyby prowadzenie stosownych akcji pozostawić w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /4 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny według Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego

  Karta zobowiązuje państwa członkowskie do przyjęcia pewnych ogólnych reguł dotyczących samorządu terytorialnego

  Terytorialna administracja samorządowa – to prawo i obowiązek obywateli do regulowania i kształtowania istotnych spraw publicznych zgodnie z wolą mieszkańców.

  Gwarancja...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /1 805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza i powstanie Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego

  Dążenie do ujednolicenia rozwiązań samorządowych w skali europejskiej

  15. 10.1985 r. – podpisanie w Strasburgu Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego.

  Kartę podpisały państwa członkowskie Rady Europejskiej

  Celem podpisania karty było zapewnienie współdziałania w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota samorządu terytorialnego według prof. Z. Leońskiego

  Decentralizacja władzy publicznej zapewniona konstytucją z 1997 roku

  Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej

  Wspólnotę samorządową stanowi ogół mieszkańców zasadniczego podziału terytorialnego

  Samorząd terytorialny jest instytucją gwarantowaną...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /1 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różne spojrzenia naukowe na istotę i cele społeczności lokalnej

  Zbiorowość społeczna żyjąca na wyodrębnionym w sposób naturalny lub administracyjny terytorium , posiadająca w zasadniczych sprawach związanych z faktem zamieszkiwania a w szczególności w sprawach bytowych, socjalnych, komunalnych i kulturowych, i ewentualnie zawodowych, podobne potrzeby i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /729

  praca w formacie txt

Do góry