Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Analiza instytucjonalna

  Analiza instytucjonalna to podejście analityczne (paradygmat) w politologii, który przypisuje instytucjom społecznym i politycznym rolę zmiennej niezależnej w wyjaśnianiu zachowań politycznych. Wiedza o naturze instytucji, ich powstawaniu i rozwoju przyczynia się do tworzenia lub ulepszania struktur...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria racjonalnego wyboru - Jak promować działania prospołeczne

  Pomysłów na przezwyciężenie deficytu kooperacji, dóbr publicznych i działania kolektywnego w demokratycznych społeczeństwach jest wiele. Do najważniejszych nalezą rozwiązania instytucjonalne. Rządy i organizacje międzynarodowe tworzą instytucje mające na celu ograniczanie lub regulację dostępu do...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /2 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria racjonalnego wyboru - Deficyt działania kolektywnego

  Deficyt działania kolektywnego (kooperacji) w grupach i organizacjach rozpatruje się w teorii racjonalnego wyboru jako problem „jazdy na gapę” (free riding). Przy pomocy modelu racjonalnej jednostki Mancur Olson (1956) sformułował teorię wyjaśniającą zjawisko uchylania się członków grup od solidarnego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /1 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria racjonalnego wyboru - Deficyt dóbr publicznych

  Agregacja racjonalności indywidualnych na poziomie całego społeczeństwa lub dużych grup i organizacji tworzy problem deficytu dóbr publicznych. Dobra publiczne to zasoby (powietrze atmosferyczne, zasoby ryb oceanicznych, bezpieczeństwo publiczne, demokracja) do których bez ograniczeń maja dostęp wszyscy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /1 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria racjonalnego wyboru - Deficyt kooperacji

  Problem dotyczy niezdolności racjonalnych jednostek do podejmowania współpracy w celu osiągnięcia rezultatu najbardziej korzystnego dla wszystkich. Działania podejmowane w warunkach społecznych interakcji, motywowane indywidualną racjonalnością każdej jednostki (maksymalizacja korzyści własnych) po ich...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /3 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria racjonalnego wyboru - Konsekwencje teorii

  Model racjonalnej jednostki w teorii racjonalnego wyboru stał się inspiracją do badań i dyskusji nad problemami optymalizacji decyzji, deficytu dóbr publicznych, i deficytu kooperacji mamy tu do czynienia z paradoksem. Po zagregowaniu indywidualnie racjonalnych zachowań wielu członków społeczeństwa...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria racjonalnego wyboru - Krytyka i obrona teorii

  Kategoria racjonalności ekonomicznej w analizie zachowań politycznych stanowi stosunkowo łatwy obiekt krytyki. Przede wszystkim proponuje zbyt jednostronny model analizy jednostki –aktora politycznego. Abstrahuje od złożonej struktury motywacji psychologicznych, nie uwzględnia wpływu norm społecznych i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /4 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria racjonalnego wyboru

  Teoria racjonalnego wyboru została zaadoptowana dla potrzeb analizy politologicznej z neoklasycznej ekonomii. Jest to teoria dedukcyjna, oparta na założeniach logiki formalnej. Jej celem jest wyjaśnianie rezultatów działań zbiorowych (kolektywnych) przez odniesienie do motywacji działań jednostek. Intencje...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /3 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perspektywy teoretyczne w nauce o polityce - Behawioralizm

  Wpływy pozytywizmu w politologii zaznaczyły się najwyraźniej w nurcie behawioralnym. Inspiracją tego nurtu był behawioryzm, który rozwinął się w psychologii we wczesnych dekadach dwudziestego wieku. Przedstawiciele behawioryzmu twierdzili, że psychologia społeczna nie powinna zajmować się badaniem...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /7 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perspektywy teoretyczne w nauce o polityce - Koncepcje nauki społecznej

  W filozofii nauk społecznych od połowy XIX wieku toczy się debata na temat rozumienia naukowości tych dyscyplin. Przeciwstawne stanowiska ontologiczne i epistemologiczne zajmują zwolennicy pozytywizmu i interpretacjonizmu. Pierwsi twierdzą, że nauki społeczne powinny zmierzać do odkrywania praw i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /8 948

  praca w formacie txt

Do góry